Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Malbork reaguje na potrzeby inwestorów

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Andrzej Rychłowski, burmistrz Malborka
Andrzej Rychłowski, burmistrz Malborka
Z Andrzejem Rychłowskim, burmistrzem Malborka, rozmawia Marta Śniegocka. 

Miasto ruszyło z kampanią promującą inwestowanie w Malborku. Jest to część programu związanego z promocją terenów inwestycyjnych w mieście. Jakie jeszcze działania w ramach tego programu będą miały miejsce?
 
W  kampanii odbywającej się w ramach realizacji projektu „Inwestuj w Malbork”, zaplanowano w okresie czerwiec-lipiec, kampanie billboardową w Trójmieście i Warszawie. Ponadto do zainwestowania w naszym mieście zachęcały reklamy prasowe w znanych periodykach i prasie branżowej. W miesiącu czerwcu i na początku lipca, na antenie Polsat News, TVN 24, TVN Meteo i TVN CNBC Biznes, telewidzowie mogli oglądać spoty reklamowe zachęcające do ulokowania inwestycji w naszym mieście. Oprócz tego z Malborka zrealizowano 18 wejść „na żywo” pogody wyjazdowej TVN Meteo i TVN 24, w której udział wzięli malborscy przedsiębiorcy i osoby współpracujące z lokalnym biznesem. Także w ramach kampanii na początku czerwca uruchomiona została specjalna strona internetowa investmalbork.pl której zadaniem jest kompleksowa prezentacja oferty inwestycyjnej miasta. W chwili obecnej witryna jest na bieżąco uzupełniana o dodatkowe treści dot. realizowanych przez miasto projektów unijnych oraz procesów inwestycyjnych. Niebawem dostępna będzie także w trzech wersjach językowych angielskim, niemieckim i rosyjskim. W ramach kampanii ostatnim elementem będzie wydanie trzyjęzycznego folderu inwestycyjnego. Wedle naszych zamierzeń publikacja wzbogacona będzie o prezentację multimedialną i film gospodarczy, które zostaną dołączone do folderu na nośniku w formie karty biznesowej.

Ile terenów dla inwestorów ma przygotowany Malbork?
 
Miasto Malbork posiada obecnie w swojej ofercie ponad 22 ha gruntów do zagospodarowania. Są to zarówno tereny pod działalność przemysłową jak i usługową. Dużą część stanowią także nieruchomości przeznaczone pod  funkcję mieszkaniową.

Jaka ich część to tereny uzbrojone?

W większości są to tereny uzbrojone, bowiem zlokalizowane są  w zurbanizowanych obszarach miasta.

A jaki procent miasta pokryty jest MPZP i jaki jest przeciętny czas oczekiwania na wydanie warunków zabudowy w przypadku braku Planu?
 
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego pokrywają ok. 60 proc. obszaru miasta. Zmieni się to niebawem na korzyść, bowiem w chwili obecnej prowadzimy kolejną procedurę związaną z objęciem MPZP obszaru w mieście, który w większości dotychczas przeznaczony był pod uprawy rolne oraz funkcjonujące dotąd na tym obszarze ogrody działkowe.

Czy w przypadku zainteresowania inwestora działką bez uzbrojenia, miasto ma możliwość przygotować teren pod konkretnego nabywcę?
 
Miasto reaguje na potrzeby inwestorów i stara się pomagać zainteresowanym na każdym etapie realizacji inwestycji. Niejednokrotnie angażuje się również w urządzanie infrastruktury technicznej dla potrzeb realizacji procesu inwestycyjnego. Często zadania z tym związane wykonywane są przy udziale spółek miejskich m.in.: Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji czy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Ile pozostało jeszcze ha terenów inwestycyjnych w ramach podstrefy Pomorskiej SSE w Malborku?
 
W obszarze objętym Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną na terenie Malborka pozostaje do zagospodarowania teren Parku Inwestycyjnego położonego w sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. Jest to obszar nieco ponad 10 ha, przyłączony do PSSE w styczniu bieżącego roku. 

Na inwestycje w jaką branże liczy miasto?
 
Miasto poszukuje inwestorów różnych branż. Priorytetem dla nas są usługi skupione wokół branży turystycznej ze względu na turystyczny charakter naszego miasta. W dużej mierze jak wynika ze statystyk rynkowych szczególną uwagę należy poświęcić rozwojowi sektora MŚP, który w chwili obecnej rozwija się najbardziej dynamicznie. Dodatkowo widzimy pilną potrzebę lokowania w Malborku zakładów przemysłowych, pod warunkiem, że nie będzie to przemysł uciążliwy. Atutem Malborka jest to, że położony jest w samym centrum Żuław, stąd najbardziej pożądane jest ulokowanie w mieście  przemysłu spożywczego wykorzystującego bogactwa natury występującego na tym obszarze.
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka   Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ulicy Przyjacielskiej, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 0002,02, oznaczone numerami:   13/2 o powierzchni 0,9604 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI, N,  dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00025298/8, 14 o powierzchni 0,2412 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 15/5 o powierzchni 1,8743 ha sklasyfikowana jako LzVI i N, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00070527/3, 16/4 o powierzchni 1,0249 ha, sklasyfikowana jako  RV i W, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074464/1, 18/9 o powierzchni 2,8989 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI i LzVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00064326/9, 20/2 o powierzchni 0,5315 ha, sklasyfikowana jako RVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074384/6. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 7,5312 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. Nr XXXV/318/17. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U) oraz w terenie składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu P/U/KS). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 19.200.000 zł. Wadium wynosi 960.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione działki są niezabudowane, nieogrodzone, o płaskiej nawierzchni, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, częściowo porośnięte niską roślinnością. Linia energetyczna, gazociąg i wodociąg w ulicy Przyjacielskiej, w odległości około 70 m od granicy terenu. W dziale III księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6, prowadzonej dla działki ewidencyjnej nr 20/2 z obrębu 0002,02 ujawnione są służebności gruntowe ustanowione nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 20 w obrębie 02 oraz prawie przeprowadzenia wszelkich mediów do działek nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 02. Służebności te wygasły na skutek zrzeczenia się przez właścicieli nieruchomości władnących, co zostało udokumentowane w stosownych oświadczeniach, pozwalających na wykreślenie opisanych ograniczonych praw rzeczowych z księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6. Do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zmiany w tej księdze nie zostały jeszcze ujawnione. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, sala konferencyjna, parter. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie  zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój  nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW