Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Małopolska dysponuje jeszcze 40 mln zł na uzbrojenie terenów inwestycyjnych

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Stanisław Sorys, członek zarządu województwa małopolskiego
Stanisław Sorys, członek zarządu województwa małopolskiego
Ze Stanisławem Sorysem, członkiem zarządu województwa małopolskiego, rozmawia Marta Śniegocka.

Jakimi środkami na uzbrojenie terenów inwestycyjnych z RPO na lata 2007-2013 dysponuje jeszcze Małopolska?

Na działanie 4.3 (schematy: A – małe strefy od 2 do 20 ha i B – strefy powyżej 20 ha) w MRPO przewidziano 64 001 199 Euro, odpowiednio 12 112 210 Euro na schemat A i 51 888 989 euro na schemat B. W ramach środków przeznaczonych na małe strefy aktywności gospodarczej ogłoszono i przeprowadzono 3 konkursy.

W przypadku stref powyżej 20 ha ogłoszono jeden ciągły konkurs, który jest nadal otwarty. Na małe strefy (schemat A) jest dostępnych jeszcze 17 mln złotych, na strefy powyżej 20 ha (schemat B) jest to kwota 23,6 mln złotych. To stan na 11 lutego 2013 r. W tej chwili nie są oceniane żadne projekty w ramach obu schematów.

Ile do tej pory Małopolska wydała pieniędzy ze środków unijnych na uzbrojenie terenów inwestycyjnych?

W ramach pieniędzy przeznaczonych na małe strefy  dofinansowanie zdobyło 12 projektów, na łączną kwotę 33 533 285, 84 zł. 3 projekty zostały już zakończone, pozostałe są w trakcie realizacji. Jeśli chodzi o środki przeznaczone na duże strefy, dofinansowanie otrzymało 21 projektów na łączną kwotę 196 284 541,90 zł. 20 projektów jest już w trakcie realizacji.

Kiedy planowane są kolejne nabory na dofinansowanie projektów?

W ramach środków przeznaczonych na duże strefy (schemat B) nadal trwa nabór wniosków. Ten konkurs ma charakter ciągły. W przypadku małych stref, od 2 do 20 ha (schemat A) Zarząd Województwa Małopolskiego nie podjął jeszcze decyzji o nowym konkursie.

Jakie warunki musi spełniać projekt, aby otrzymać dofinansowanie na uzbrojenie terenów inwestycyjnych?

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną; szkoły wyższe; instytucje otoczenia biznesu; przedsiębiorcy realizujący cele działania. Dofinansowanie można uzyskać na:

1. Kompleksowe uzbrojenie terenów przeznaczonych na nową strefę aktywności gospodarczej (infrastruktura: wodno-kanalizacyjna, energetyczna (elektryczna), drogi wewnętrzne)
2. Poszerzenie istniejącej strefy inwestycyjnej poprzez kompleksowe uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych oraz uzbrojenie terenów obecnej strefy aktywności gospodarczej w infrastrukturę niezbędną, tak, aby nowo przyłączone tereny stanowiły funkcjonalną całość z dotychczasowym obszarem strefy
3. Kompleksowe dozbrojenie strefy aktywności gospodarczej (uzupełnienie zlokalizowanej na terenie strefy infrastruktury: wodno-kanalizacyjnej, gazowej i energetycznej (elektrycznej), drogi wewnętrzne)
4. Inwestycje w budowę nowych, rozbudowę lub przebudowę istniejących budynków na cele tworzonego inkubatora przedsiębiorczości, wyłącznie na obszarze strefy aktywności gospodarczej, jako element projektów wskazanych w pkt. od 1 do 3.
5. Projekt może łączyć w sobie elementy przykładowych rodzajów projektów wskazanych w pkt.1do 3.
Projekty oceniane są pod względem formalnym oraz merytorycznym, w tym finansowym.

Niektóre miasta w Małopolsce otrzymały dofinansowanie na uzbrojenie gruntów kilkukrotnie (np. Trzebinia), a część małopolskich gmin ani razu. Z czego to wynika: braku zainteresowania uzbrojeniem terenów pod inwestycje, czy źle przygotowanymi projektami?

Wsparcie otrzymywały głównie gminy o pewnym potencjale gospodarczym i ludzkim. Widoczne jest wsparcie projektów zlokalizowanych koło ważnych dróg czy też linii kolejowych. Jednak w ramach prowadzonych naborów niewiele projektów zostało odrzuconych, czyli kto się starał o dofinansowanie i miał dobry pomysł na strefę, ten raczej otrzymywał wsparcie.

Czy w przyszłej perspektywie finansowania Małopolska planuje organizować kolejne konkursy na dofinansowanie uzbrojenia terenów? Czy istnieje duże zapotrzebowanie na dofinansowania tego typu projektów?

O przyszłym okresie programowania jeszcze nie wiemy zbyt wiele. Ale z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć już dziś, że projekty związane z budową, rozbudową, przebudową stref aktywności gospodarczej i inkubatorów przedsiębiorczości, nadal będą wspierane finansowo ze środków MRPO. Takie projekty należy uznać za prorozwojowe i przyczyniające się do rozwoju gospodarczego. O zapotrzebowaniu w przyszłości na środki należałoby pytać już potencjalnych beneficjentów, jednak patrząc na obecną perspektywę finansowania to zapotrzebowanie jest widoczne. Ważny jest też fakt, że te podmioty, które złożyły wniosek o dofinansowanie w ramach działania 4.3, w przypadku spełnienia wymogów formalnych i merytorycznych, otrzymywały wsparcie. Ciągle też są wolne środki na strefy powyżej 20 ha.
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka   Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ulicy Przyjacielskiej, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 0002,02, oznaczone numerami:   13/2 o powierzchni 0,9604 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI, N,  dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00025298/8, 14 o powierzchni 0,2412 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 15/5 o powierzchni 1,8743 ha sklasyfikowana jako LzVI i N, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00070527/3, 16/4 o powierzchni 1,0249 ha, sklasyfikowana jako  RV i W, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074464/1, 18/9 o powierzchni 2,8989 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI i LzVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00064326/9, 20/2 o powierzchni 0,5315 ha, sklasyfikowana jako RVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074384/6. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 7,5312 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. Nr XXXV/318/17. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U) oraz w terenie składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu P/U/KS). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 19.200.000 zł. Wadium wynosi 960.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione działki są niezabudowane, nieogrodzone, o płaskiej nawierzchni, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, częściowo porośnięte niską roślinnością. Linia energetyczna, gazociąg i wodociąg w ulicy Przyjacielskiej, w odległości około 70 m od granicy terenu. W dziale III księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6, prowadzonej dla działki ewidencyjnej nr 20/2 z obrębu 0002,02 ujawnione są służebności gruntowe ustanowione nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 20 w obrębie 02 oraz prawie przeprowadzenia wszelkich mediów do działek nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 02. Służebności te wygasły na skutek zrzeczenia się przez właścicieli nieruchomości władnących, co zostało udokumentowane w stosownych oświadczeniach, pozwalających na wykreślenie opisanych ograniczonych praw rzeczowych z księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6. Do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zmiany w tej księdze nie zostały jeszcze ujawnione. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, sala konferencyjna, parter. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie  zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój  nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW