Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Subregion otrzymał 7,5 mln franków

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Wiesław Bury, prezes zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
Wiesław Bury, prezes zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

Z Wiesławem Burym, prezesem zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, o Projekcie szwajcarskim, rozmawia Agnieszka Boruta

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego rozpoczęła kilka miesięcy temu realizację projektu pn. „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Jednym z celów projektu jest wzmocnienie potencjału społeczno–gospodarczego na terenie subregionu. Za pomocą jakich działań chcą Państwo osiągnąć ten cel?
Chcemy przede wszystkim rozwijać lokalną przedsiębiorczość i kwalifikacje zawodowe mieszkańców. I na tym głównie skupiamy większość działań projektowych. Konkretnie, będą to dotacje i usługi doradcze dla biznesu oraz szkolenia i kursy zawodowe dla mieszkańców. Część środków zostanie przeznaczona na opracowanie strategii turystycznej subregionu, dzięki której będziemy mogli go skutecznie promować. Warto podkreślić, iż jest to największy pod względem wartości projekt wspierający rozwój regionalny, współfinansowany ze środków pomocowych rządu Szwajcarii. Subregion gorlicko-nowosądecki otrzymał prawie 7,5 miliona franków szwajcarskich. To kwota, która daje ogromne możliwości rozwoju.

Zapytam o to samo w odniesieniu do zamiaru podniesienia konkurencyjności lokalnej przedsiębiorczości...
Dla przedsiębiorców mamy usługi doradcze oraz dotacje nawet do 118 tys. zł. Na wsparcie finansowe mogą liczyć projekty związane z rozwojem działalności gospodarczej w trzech wiodących dla regionu branżach: turystycznej, produktów regionalnych i przetwórstwa. Do podziału jest około 5 mln złotych, wartość wsparcia dla jednego przedsiębiorcy wynosić będzie maksymalnie 118 tys. zł, przy wkładzie własnym minimum 40%. Oprócz wsparcia finansowego beneficjenci dotacji objęci zostaną bezpłatnym doradztwem, między innymi z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej czy realizacji projektu. Dla pracowników i właścicieli MŚP przygotowano także bogatą ofertę szkoleń i kursów. Trudno nie wspomnieć tu o lokalnych producentach. Dla nich opracowana zostanie strategia promocji lokalnych marek. Mamy nadzieję, że wszystkie te działania spowodują pozytywny bodziec, zarówno dla firm, jak i mieszkańców tego terenu i przyczynią się do wzrostu liczby nowych miejsc pracy a tym samym rozwoju przedsiębiorczości w subregionie.


Dlaczego skupiono się właśnie na tym subregionie?
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego od blisko 20 lat konsekwentnie wspiera rozwój gospodarczy regionu. W ścisłej współpracy z samorządami oraz z przedstawicielami przedsiębiorców podejmujemy inicjatywy promujące i aktywizujące lokalną przedsiębiorczość, przez co na bieżąco diagnozujemy sytuację w poszczególnych powiatach. Program Polsko-Szwajcarskiej Współpracy zakładał między innymi, iż pomoc powinna obejmować podregion skupiający kilka gmin wiejskich wokół 1-2 gmin miejskich pełniących funkcję centrów podregionu. Partnerstwo w danym podregionie miało sprzyjać rozwojowi zintegrowanej strategii i wdrożeniu związanego z nią wieloaspektowego lokalnego programu rozwoju. Przeprowadzone na potrzeby projektu analizy wskazały, iż powiaty nowosądecki i gorlicki, pomimo walorów uzdrowiskowych i kulturowych, stanowią region, który nie w pełni wykorzystuje swój potencjał turystyczny. Ponadto, jest to jeden z obszarów o najwyższym bezrobociu w Małopolsce, niskiej aktywności gospodarczej, a zarazem silnych tradycjach rolniczych. Subregion gorlicko-nowosądecki w pełni wpisywał się w założenia Programu, stąd decyzja o objęciu działaniami projektowymi właśnie tego obszaru.

Jak to się stało, że projekt sfinansowali Szwajcarzy?
Geneza samej pomocy, jaką Rząd Konfederacji Szwajcarskiej zdecydował się przekazać Polsce, sięga roku 2004 i akcesji do struktur Unii Europejskiej nowych krajów z naszej części Europy. Na mocy umowy międzynarodowej, zawartej 20 grudnia 2007 r. w Bernie, do dziesięciu nowych państw członkowskich trafi ponad 1 mld franków szwajcarskich. Niemal połowa tej kwoty (ok. 489 mln CHF, czyli ok. 310 mln euro) jest przeznaczona na pomoc dla Polski. Co najmniej 40% środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy zostanie wydatkowane w województwach: lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim oraz małopolskim, gdzie realizowanych jest 10 projektów finansowanych przez rząd Szwajcarii. Projekt, który został złożony przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego w partnerstwie z powiatami nowosądeckim i gorlickim oraz Małopolską Organizację Turystyczną w ramach priorytetu 1. Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform, działanie inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych, został bardzo wysoko oceniony przez rząd szwajcarski i współpracujące z nim polskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Specyfika subregionu, obejmująca zarówno wyjątkowe walory turystyczne, ale także znaczne bezrobocie, spowodowała, że sam projekt wpisał się w cele, jakie wyznaczono przy przyznawaniu środków. 


Jakie jest zainteresowanie szkoleniami i kto z nich korzysta?
Realizowane przez MARR S.A. szkolenia są przeznaczone dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, zarejestrowanych (posiadających siedzibę) lub posiadających strukturę organizacyjną (jednostkę, oddział, filię, przedstawicielstwo) na terenie powiatu gorlickiego lub nowosądeckiego. Uczestnikami szkoleń mogą być właściciele, kadra zarządzająca i kierownicza oraz pracownicy. Szkolimy z zakresu zarządzania firmą, budowania strategii, e-marketingu, zarządzania wizerunkiem czy skutecznych negocjacji biznesowych. Zgodnie z przyjętą formułą realizacji projektu istnieje możliwość realizacji dodatkowych szkoleń. W tym celu badamy na bieżąco potrzeby szkoleniowe w subregionie. Mimo, że to dopiero początek realizacji projektu, już widzimy duże zainteresowanie naszą ofertą.

Czy widać już jego pierwsze efekty?
Realizację projektu zainaugurowaliśmy 14.12.2011 r. w nowosądeckim Miasteczku Galicyjskim konferencją pod hasłem „Dwa powiaty – jeden kierunek”. Dotychczas zorganizowaliśmy w Krynicy Zdroju I Sądecki Jarmark Regionalny, w którym wzięło udział ok. 10 tysięcy osób. W tym roku planowane jest zorganizowanie jeszcze dwóch takich wydarzeń. Wszystkich przedsiębiorców już dziś zapraszamy na szkolenia zaplanowane na I kwartał tego roku. Jeszcze w styczniu odbędą się szkolenia z zakresu budowania strategii firmy i przygotowania biznes planu, w połowie lutego zapraszamy zainteresowanych tematyką pomocy publicznej dla firm oraz zarządzania finansami. Z kolei wiosną odbędą się spotkania dotyczące zarzadzania wizerunkiem firmy oraz e-marketingu. Powołana została platforma współpracy podmiotów i organizacji zajmujących się promocją i turystyką pod nazwą Forum Współpracy Turystycznej. Wkrótce rozpoczynamy prace nad stworzeniem internetowej mapy produktów regionalnych. 

Kto może skorzystać z projektu?
Bezpośrednimi beneficjentami projektu w zakresie grantów bezzwrotnych mogą być mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa zamierzające zrealizować projekt w branżach związanych z: turystyką, przetwórstwem oraz produktami lokalnymi. Przedsiębiorcy otrzymają dotacje na rozwój działalności gospodarczej w wysokości od 18 tys. do 118 tys. Dodatkowo każdy przedsiębiorca otrzyma 10 godzin doradztwa biznesowego. W zakresie kursów zawodowych oraz szkoleń grupą docelową są mieszkańcy powiatów nowosądeckiego i gorlickiego. Chcemy również zainteresować udziałem w wyjazdach studyjnych przedsiębiorców, przetwórców i rolników z naszych dwóch powiatów.

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 ) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ZAPRASZA DO ROKOWAŃ NR 15/2017 mających na celu wyłonienia przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki.  Zaproszenie do rokowań kierowane jest do przedsiębiorców, którzy posiadają udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki lub posiadają wiarygodny dowód uprawdopodobnienia możliwości uzyskania takiego tytułu prawnego i zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia. 1. Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie SSSE, sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja Istotnych Warunków Rokowań. 2. Cena  Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań wynosi 10 000,00 zł + należny podatek VAT. 3. Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań można nabyć w siedzibie SSSE S.A. (Suwałki, ul. T. Noniewicza 49), po przedłożeniu dowodu zapłaty na konto: Bank PEKAO S.A. I O. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań i złożenie kompletnej oferty. 5. Oferty należy składać w siedzibie SSSE S.A. w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49, do dnia 03.11.2017 r. do godziny 12.00 . 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie SSSE S.A w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49,  w dniu 06.11.2017 r.   o godzinie 10.00 7. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty ich otwarcie będzie następowało w kolejności złożenia, o każdej pełnej godzinie, począwszy od godziny 10.00. Wszelkich informacji udzielamy w biurze SSSE S.A. pod adresem: 16-400 Suwałki, ul. T. Noniewicza 49, tel./fax:, (87) 565 22 17, 565 24 49; e-mail: g.czauz@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl   

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW