Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Norweskie doświadczenia są bezcenne

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Anna Larsson, dyrektor ds. Rynku Polskiego w Green Business Norway
Anna Larsson, dyrektor ds. Rynku Polskiego w Green Business Norway

Z Anną Larsson, dyrektorem ds. Rynku Polskiego w Green Business Norway, rozmawia Marta Śniegocka.

Na czym polega działalność Green Business Norway?
Green Business Norway to norweska organizacja zrzeszająca instytucje i podmioty związane z ochroną środowiska. Członkowie naszej organizacji oferują technologie, produkty i usługi w gospodarce odpadami, gospodarce wodno-ściekowej, monitoringu oraz w obszarze energii odnawialnej (technologie CleanTech). W Norwegii, Green Buisness Norway działa na rzecz rozwoju innowacyjności, poza Norwegią promujemy norweskie rozwiązania CleanTech.

Dlaczego zdecydowali się Państwo wejść na polski rynek?
Polska jest bardzo interesującym, rozwijającym się rynkiem. Oferta naszych przedsiębiorstw wychodzi naprzeciw olbrzymim potrzebom w zakresie rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska. Istotny jest fakt, że technologie, produkty i usługi pochodzą z kraju, gdzie standardy środowiskowe są na bardzo wysokim poziomie. Weźmy na przykład norweską gospodarkę odpadami: w 2010 recyklingowi materiałowemu poddano 43% odpadów komunalnych, a 51% przekazano do odzysku energetycznego. W takich warunkach funkcjonują członkowie Green Business Norway: firmy konsultingowe tj. Aquateam i Mepex planujące systemy w związkach międzygminnych, projektujące biogazownie i spalarnie odpadów, dostawcy wysoce efektywnych technologii dla recyklingu materiałowego (sortery optyczne TiTech), obróbki wstępnej frakcji organicznej (Norsk Biogass), wysokosprawnej fermentacji (Cambi). A to tylko nieliczne przykłady.


W jaki sposób przedsiębiorcy mogą skorzystać na współpracy z Green Business Norway?
Wszystkie zainteresowane współpracą podmioty mogą liczyć na sprawdzone kompetencje oraz zrównoważone i ekonomiczne rozwiązania oraz technologie. Dodatkowo oferujemy montaż inwestycyjno-finansowy. Członkami naszej organizacji są norweskie podmioty zainteresowane inwestycjami w obszarze ochrony środowiska. Poprzez norweskie instytucje rządowe możemy uzyskać dostęp do gwarancji i pożyczek na finansowanie przedsięwzięć.

Green Business Norway finansuje również inwestycje w Polsce. Czym muszą charakteryzować się projekty, aby zdobyć takie finansowanie?
Udział inwestorów oparty będzie na kalkulacji ekonomicznej przedsięwzięcia i zależny od poziomu posiadanych udziałów, formy współpracy oraz ryzyka. Montaż finansowy, o którym wspomniałam, warunkowany jest udziałem norweskiego komponentu w inwestycji. Może dotyczyć to zarówno norweskich usług, jak i technologii.

Jakie projekty zrealizowali Państwo do tej pory?
W ostatnich latach norweskie technologie i usługi wyznaczyły nowe kierunki rozwoju na polskim rynku. Wybudowano w Polsce nowoczesną biogazownię Cambi w Kapuściskach (dzielnica w Bydgoszczy - przyp. red.) opartą o wysokosprawny system hydrolizy termicznej. Firma TiTech dostarczyła kilkanaście nowoczesnych i efektywnych linii do sortowania frakcji odpadów komunalnych na potrzeby recyklingu materiałowego i odzysku energii; firma doradcza Mepex wykonała opracowania w zakresie planowania systemów zintegrowanych, budowy spalarni, doradzała w projekcie na rzecz zwiększenia recyklingu opakowań szklanych; Aquateam wykonał, między innymi, plan usprawnienia oczyszczalni ścieków. W ramach projektu Konsorcjum Gospodarki Odpadami prowadzimy zaawansowane rozmowy nt. planowania kompleksowych i zintegrowanych systemów dla odpadów komunalnych wraz z zakładami przetwarzania odpadów biodegradowalnych (budowa biogazowni).


Czego mogą nauczyć się od Norwegii polskie firmy i samorządy w zakresie gospodarki odpadami?
Wspomniane przeze mnie Konsorcjum oferuje współpracę na poziomie technologii i rozwiązań, montaż inwestycyjno-finansowy, ale również obszerną wiedzę i doświadczenie w zakresie organizacji systemów. Ostatni element będzie kluczowy dla polskich samorządów w pierwszym półroczu 2012 r. Norweskie doświadczenia są bezcenne dla planowania i wdrażania gospodarki odpadami komunalnymi, bowiem norweski system bazuje na ustawowo zapisanej odpowiedzialności gmin za odpady, a jego funkcjonowanie oparte jest na opłatach, którymi obciążani są mieszkańcy. Dla przykładu: w regionie Drammen na zachód od Oslo, o populacji 170 tys. mieszkańców, gospodarką odpadami komunalnymi zarządza Związek Międzygminny. Związek planuje i wdraża system oraz ogłasza przetargi (osobno) na odbiór i transport oraz przetwarzanie/unieszkodliwianie poszczególnych frakcji odpadów. Opłata, która ma pokrywać wszystkie koszty gospodarowania odpadami, a zatem: zbiórkę, transport, przetwarzanie, unieszkodliwianie, rekultywację składowisk, kalkulowana jest corocznie na podstawie planowanych kosztów i przychodów ze sprzedaży surowców wtórnych.

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka   Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ulicy Przyjacielskiej, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 0002,02, oznaczone numerami:   13/2 o powierzchni 0,9604 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI, N,  dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00025298/8, 14 o powierzchni 0,2412 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 15/5 o powierzchni 1,8743 ha sklasyfikowana jako LzVI i N, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00070527/3, 16/4 o powierzchni 1,0249 ha, sklasyfikowana jako  RV i W, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074464/1, 18/9 o powierzchni 2,8989 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI i LzVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00064326/9, 20/2 o powierzchni 0,5315 ha, sklasyfikowana jako RVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074384/6. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 7,5312 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. Nr XXXV/318/17. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U) oraz w terenie składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu P/U/KS). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 19.200.000 zł. Wadium wynosi 960.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione działki są niezabudowane, nieogrodzone, o płaskiej nawierzchni, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, częściowo porośnięte niską roślinnością. Linia energetyczna, gazociąg i wodociąg w ulicy Przyjacielskiej, w odległości około 70 m od granicy terenu. W dziale III księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6, prowadzonej dla działki ewidencyjnej nr 20/2 z obrębu 0002,02 ujawnione są służebności gruntowe ustanowione nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 20 w obrębie 02 oraz prawie przeprowadzenia wszelkich mediów do działek nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 02. Służebności te wygasły na skutek zrzeczenia się przez właścicieli nieruchomości władnących, co zostało udokumentowane w stosownych oświadczeniach, pozwalających na wykreślenie opisanych ograniczonych praw rzeczowych z księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6. Do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zmiany w tej księdze nie zostały jeszcze ujawnione. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, sala konferencyjna, parter. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie  zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój  nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW