Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Polska pozostaje atrakcyjna dla sektora AGD i FMCG

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
 Dominik Domarecki, business consultant w ConQuest Consulting
Dominik Domarecki, business consultant w ConQuest Consulting
Z Dominikiem Domareckim, business consultant w ConQuest Consulting, firmie przygotowującej raport "Reach the CEE", raport na temat atrakcyjności inwestycyjnej Europy Środkowo-Wschodniej, rozmawia Marta Śniegocka.

Jak wygląda potencjał inwestycyjny Polski na tle regionu?


Na tle Europy Środkowo-Wschodniej Polska posiada duży potencjał inwestycyjny, o czym może świadczyć pozycja wśród liderów regionu pod względem napływu BIZ. Niewątpliwie przyczynia się do tego trwający wciąż proces doganiania krajów zachodnich, co generuje stabilny wzrost gospodarczy od wielu lat. Ponadto, nasz kraj odznacza się ważnymi czynnikami decydującymi o atrakcyjności inwestycyjnej, jakimi są znaczny wewnętrzny rynek zbytu, powiększająca się klasa średnia o dużej sile nabywczej oraz dostęp do wysoko wykwalifikowanej i jednocześnie taniej siły roboczej. Oczywistym atutem jest strategiczne położenie w centrum transeuropejskiego korytarza transportowego. Do lokowania kapitału w Polsce na pewno będzie zachęcał także fakt, iż w ramach budżetu UE na lata 2014-2020 kraj otrzyma po raz kolejny około 70 mld euro.

Które państwo z regionu CEE jest największym rywalem Polski i dlaczego?


Ciężko wskazać w regionie jednego, największego rywala naszego kraju. Państwami szybko rozwijającymi się oprócz Polski będą Litwa, Łotwa i Estonia. W bieżącym i ubiegłym roku odnotowały one wysoki wzrost PKB i dokonały wielu reform ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej, co stwarza dobre perspektywy na przyszłość. Przykładowo, na Litwie można dokonać kupna i przerejestrowania nieruchomości nawet w ciągu 3 dni, a w Polsce trwa to prawie 2 miesiące. Oprócz państw nadbałtyckich wśród rywali Polski warto wyróżnić Słowację, którą cechuje przyjazne środowisko biznesowe i stabilność gospodarczo-polityczna. Dodatkowo, kraj ten ostatnio zaczął inwestować w B+R  i przyciąga inwestorów do lokowania na jego obszarze centrów technologicznych.

Jakich trendów w inwestycjach zagranicznych można oczekiwać w 2013 roku?

W 2013 roku w Polsce można spodziewać się recesji  na rynku budownictwa ze względu na problemy polskich firm z płynnością finansową.  Aktualne wydarzenia dotyczące fabryki Fiata w Polsce rodzą pytanie, czy sektor motoryzacyjny będzie w przyszłości odgrywać tak dużą rolę w polskiej gospodarce jak dotychczas. Nasz kraj pozostanie natomiast jednym z bardzo ważnych w Europie rynków wytwarzania sprzętów AGD i produktów FMCG. W kolejnych latach inwestorzy zagraniczni zapewne będą się zwracać w stronę sektora IT (tzw. BPO) i telekomunikacji.  Można także oczekiwać, że będziemy świadkami zwiększonych inwestycji w infrastrukturę kolejową.

Na ile Polska straci w oczach inwestorów, jeżeli termin funkcjonowania SSE nie zostanie wydłużony?


Specjalne strefy ekonomiczne odgrywają kluczową rolę w rozwoju regionalnym, dlatego należy dołożyć wszelkich starań, aby ich funkcjonowanie nie zakończyło się w 2020 roku. W przypadku braku zwolnień podatkowych inwestorzy będą stopniowo rezygnować z tych obszarów jako potencjalnych lokalizacji swojego kapitału. Skutkiem tego będzie pogłębiająca się ekonomiczna dywergencja na linii aglomeracje – rejony biedniejsze. W najgorszej sytuacji będą regiony takie jak woj. warmińsko-mazurskie, podkarpackie czy podlaskie, gdzie dojdzie do wzrostu bezrobocia i może postępować proces emigracji ludności za pracą.

Które bariery prawno-podatkowe są najbardziej uciążliwe dla inwestorów i jak można je znieść?


Według mnie bariery prawno-podatkowe są przeceniane jako negatywny czynnik atrakcyjności Polski. Dowodzi tego najnowszy raport KPMG, według którego japońscy inwestorzy uważają stawki podatku za relatywnie niskie, a spełnienie wymogów systemu prawno-podatkowego za pracochłonne, lecz przyjazne inwestorom. Oczywiście poziom biurokracji wciąż jest zbyt wysoki w kraju, jednak państwo systematycznie stara się wprowadzać reformy w tym zakresie. Ponadto, uciążliwy może być brak miejscowych planów zagospodarowania terenu. Tutaj niezbędna będzie nowelizacja prawa budowlanego - prace nad jego zmianami rozpoczęło Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w lipcu tego roku.
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka   Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ulicy Przyjacielskiej, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 0002,02, oznaczone numerami:   13/2 o powierzchni 0,9604 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI, N,  dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00025298/8, 14 o powierzchni 0,2412 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 15/5 o powierzchni 1,8743 ha sklasyfikowana jako LzVI i N, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00070527/3, 16/4 o powierzchni 1,0249 ha, sklasyfikowana jako  RV i W, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074464/1, 18/9 o powierzchni 2,8989 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI i LzVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00064326/9, 20/2 o powierzchni 0,5315 ha, sklasyfikowana jako RVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074384/6. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 7,5312 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. Nr XXXV/318/17. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U) oraz w terenie składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu P/U/KS). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 19.200.000 zł. Wadium wynosi 960.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione działki są niezabudowane, nieogrodzone, o płaskiej nawierzchni, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, częściowo porośnięte niską roślinnością. Linia energetyczna, gazociąg i wodociąg w ulicy Przyjacielskiej, w odległości około 70 m od granicy terenu. W dziale III księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6, prowadzonej dla działki ewidencyjnej nr 20/2 z obrębu 0002,02 ujawnione są służebności gruntowe ustanowione nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 20 w obrębie 02 oraz prawie przeprowadzenia wszelkich mediów do działek nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 02. Służebności te wygasły na skutek zrzeczenia się przez właścicieli nieruchomości władnących, co zostało udokumentowane w stosownych oświadczeniach, pozwalających na wykreślenie opisanych ograniczonych praw rzeczowych z księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6. Do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zmiany w tej księdze nie zostały jeszcze ujawnione. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, sala konferencyjna, parter. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie  zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój  nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW