Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Trzeba odrzucić sentymenty i być otwartym

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Wiktor Brzosko, burmistrz Łap
Wiktor Brzosko, burmistrz Łap

Z Wiktorem Brzosko, burmistrzem Łap, miasta które nawiązało współpracę z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych i rozwija podstrefę Tarnobrzeskiej SSE, rozmawia Marta Śniegocka.

W Łapach kształtuje się podstrefa Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jakie prace w tym zakresie trzeba jeszcze wykonać i ile to będzie kosztowało?
Podstrefa Łapy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej obejmuje obszar 12 hektarów po łapskiej cukrowni. Gmina przygotowuje teren pod przyszłą inwestycję, która ma kosztować 7,3 mln złotych. 5,1 mln zł wynosi unijna dotacja przyznana w ramach RPO. Zostanie wydzielonych dziewięć działek, o powierzchni 1 ha każda, które zostaną sprzedane w przetagu. Podstrefa ma stworzyć warunki do rozpoczęcia działalności w różnych dziedzinach gospodarki: działalność produkcyjna i usługowa, w tym przemysł, składy, magazyny, budownictwo, usługi transportowane, rzemiosło oraz inne usługi. Prace dotyczące opracowania dokumentacji projektowej uzbrojenia terenów inwestycyjnych na potrzeby utworzenia podstrefy Łapy TSSE trwały od 21 kwietnia do 16 listopada br. Zakres opracowania zawiera m.in.: projekty zagospodarowania i ukształtowania terenu, dróg wewnętrznych, sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, oświetlenia dróg i chodników, dokumentację geotechniczną. Prace budowlane i realizacja inwestycji planowana jest w 2012 roku. Wiosną tego roku gmina, we współpracy z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, rozpocznie intensywną akcję promującą sprzedaż działek w podstrefie Łapy. Ogólna wartość inwestycji wynosi ok. 7,5 mln zł, w tym do poniesienia w roku 2012 zostało ok. 5,6 mln zł. Dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej wyniesie ok. 5,1 mln zł.

Na jakie korzyści liczą Państwo w związku z rozwojem podstrefy? 
Korzyści są oczywiste. Po likwidacji cukrowni oraz ZNTK, czyli dwóch największych zakładów w mieście oraz regionie, sytuacja ekonomiczna oraz na rynku pracy w Łapach jest bardzo trudna. 17 listopada podpisałem umowę z PAIiIZ-em, która zakłada kompleksową współpracę promującą ofertę inwestycyjną gminy. Podstrefa jest promowana na stronie Urzędu Miejskiego w Łapach, w mediach prasowych oraz na stronach TSSE.

Ostatecznie gmina Łapy nie będzie realizować budowy Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego z unijnym dofinansowaniem. Tłumaczą Państwo, że wydatki własne, które trzeba by ponieść na budowę, są potrzebne na inne cele. Czy będą one służyć w jakiś sposób lokalnej gospodarce?
Umowa dotycząca budowy CTR w Łapach została podpisana 6 września 2010 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 18 524 368,04 zł. Dotacja z RPO to kwota 8 118 187, 33 złotych. Władze gminy poprzedniej kadencji zadeklarowały wysoki, sięgający 44, 97%, wkład własny. Wynosi on 9 323 860, 71 złotych. Tylko dzięki temu projekt otrzymał 74 pkt., w tym 20 dodatkowych. W latach 2007-2010 z budżetu gminy na cele budowy CTR wydatkowano łącznie ok. 318 tysięcy złotych. Władze miasta występowały do urzędu marszałkowskiego z prośbą o przesunięcie terminu oraz zwiększenie kwoty dofinansowania. Nadeszły odpowiedzi odmowne. Urząd marszałkowski poinformował, że istnieje możliwość dodatkowego naboru projektów w ramach konkursu. Decyzja o wycofaniu się z inwestycji była niezwykle trudna, ale konieczna. Zadłużenie gminy wynosi obecnie ponad 25 mln złotych. W budżecie na rok przyszły zarezerwowana jest kwota w wysokości 200 tys. zł na ten cel. Pozostaje także 1 mln złotych z Totalizatora Sportowego. Władze samorządowe nie chcą stracić tych pieniędzy i pilnie szukają alternatywnych rozwiązań.

Jakich?
Najważniejszą sprawą jest uzbrojenie podstrefy, które musi być pokryte ze środków własnych. Gmina otrzymała 3 mln euro na zagospodarowanie terenów inwestycyjnych oraz inkubator przedsiębiorczości. Z całą pewnością konieczne będą wydatki własne. Duże szanse na dofinansowanie ma projekt termomodernizacji aż 10 obiektów gminnych. Ogólny koszt to ok. 8 mln złotych. Połowa kwoty ma pochodzić z budżetu gminy. Istnieje też konieczność poprawy stanu kanalizacji deszczowej. Bardzo ważną sprawą jest budowa nowych ujęć wodnych. Inwestycje mogą kosztować wiele milionów złotych, ale są wręcz niezbędne.

Jesień to czas przymiarek do budżetu. Czy Łapy mają już jego projekt? 
Projekt budżetu gminy na rok 2012 został przyjęty i zakłada kontynuację realizacji inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich – dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej - związanych z budową kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich gminy Łapy, przebudową ciągu dróg gminnych i powiatowych od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej oraz uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na potrzeby TSSE. Dodatkowo – w przypadku uzyskania dofinansowania – planujemy rozpoczęcie inwestycji polegającej na termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. Ogółem w 2012 roku gmina Łapy planuje przeznaczyć na inwestycje kwotę 19,2 mln zł, w tym kwota 15,5 mln zł to inwestycje dofinansowywane ze środków UE (planowana kwota dofinansowania – 9,5 mln zł), kwota 3,7 mln zł to inwestycje realizowane wyłącznie ze środków własnych.

W ostatnich latach spore środki finansowe przeznaczane są na promocję Polski Wschodniej, zarówno te krajowe, jak i unijne. Czy Pana zdaniem to procentuje?
Gmina Łapy uczestniczy w projekcie pn. „Program Zielone Płuca Polski szansą na zrównoważony rozwój samorządów Polski Wschodniej”. Został on złożony przez naszą gminę w partnerstwie z gminą Pisz (woj. warmińsko-mazurskie). Całkowita jego wartość wynosi prawie 118 tysięcy złotych. Dofinansowanie kształtuje się na poziomie 15 proc. kosztów kwalifikowanych. Celem projektu zgłoszonego do dofinansowania jest poprawa sytuacji ekonomicznej samorządów Polski Wschodniej poprzez zbudowanie stałej platformy kooperacji pomiędzy samorządami gminy Łapy i gminy Pisz. Przedmiotem projektu jest opracowanie i wdrożenie Strategii zrównoważonego rozwoju Łapy - Pisz jako projektu modelowego rozwiązania dla samorządów Polski Wschodniej. Opracowanie strategii wiąże się z zaplanowaną przez partnerskie samorządy budową ponadregionalnych powiązań w zakresie współpracy na rzecz rozwoju gospodarczego. Mają być w nich uwzględnione zasady ochrony środowiska wraz ze zrównoważonym wykorzystaniem jego zasobów, w tym tworzeniem przyjaznego klimatu do inwestowania oraz życia społeczności lokalnej. W ramach strategii zostaną przeprowadzone analizy potrzeb danych samorządów, określony potencjał, trendy w rozwoju poszczególnych sektorów gospodarki w odniesieniu do możliwości wykorzystania potencjału obu gmin. Oprócz opracowania i wdrożenia strategii, w ramach projektu zaplanowano uruchomienie Komórek ds. Obsługi Inwestora.

Na czym konkretnie skupią się działania takich komórek?
Ich zadaniem będzie intensyfikacja kampanii bezpośredniej, polegającej na dotarciu do potencjalnych inwestorów z ofertą samorządów. Celem działania tych komórek w każdym z samorządów ma być też zmiana wizerunku obszaru Polski Wschodniej, jako bardzo interesującego dla rozwoju gospodarki. Gmina Łapy dotychczas nie korzystała z programów pomocy samorządom z Polski Wschodniej. Jest to nasze pierwsze doświadczenie. Natomiast już można stwierdzić, że procentowa wysokość dofinansowania oraz jego przeznaczenie, mogą skutecznie ożywić gospodarkę oraz usprawnić pracę samorządu. 

Łapy podpisały ostatnio umowę o współpracy z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Na jakie korzyści liczą Państwo w ramach tej współpracy i czy zaplanowane są już pierwsze wspólne działania?
PAIiIZ ma olbrzymie doświadczenie w organizacji promocji, a gmina Łapy musi zrobić wszystko, aby oferta inwestycyjna podstrefy Łapy zyskała profesjonalną promocję. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych pomoże gminie Łapy nie tylko w gospodarczej promocji, ale także podejmowaniu działań na rzecz pozyskiwania i obsługi inwestorów zagranicznych. Samorząd Łap zobowiązał się min. do tworzenia i bieżącego aktualizowania oferty inwestycyjnej, gromadzenia danych statystycznych o mieście wg standardów PAIiIZ-u. Podjęte zostaną wspólne działania mające na celu lepsze przygotowanie łapskiego samorządu do pozyskiwania i obsługi inwestorów zagranicznych. Już w najbliższym czasie grupa pracowników urzędu zostanie dodatkowo przeszkolona w profesjonalnej obsłudze potencjalnych inwestorów oraz organizacji promocji gminy. W pierwszym kwartale 2012 roku obie strony planują dużą konferencje inaugurującą promocję podstrefę Łapy.

Jeszcze niedawno największymi zakładami w gminie były Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego oraz cukrownia. Teraz tereny po ZNTK wystawione są na sprzedaż, a cukrownia została przekształcona w biogazownię. Czy w związku z tym uważa Pan, iż w Łapach powinna rozwijać się branża nawiązująca do tradycji tych zakładów? Jaka branża mogłaby najlepiej wykorzystać możliwości inwestycyjne gminy?
Cukrownia do niedawna była jedną z największych i najnowocześniejszych fabryk w tej branży. Teraz pracuje tam niewielka grupka ludzi. Rejon plantacyjny można odtworzyć, ale czy cukrownia może wznowić produkcję? Byłbym szczęśliwy, bo to miejsce pracy dla kilkuset robotników i kilku tysięcy plantatorów. Jednak decyzje nie leżą w kompetencji łapskiego samorządu. Z koleją było związanych sześć pokoleń mieszkańców Łap i okolicy. Moja rodzina również. Przepracowałem wiele lat w ZNTK i byłem przewodniczącym pierwszej demokratycznie wybranej Rady Pracowniczej. W 2012 roku będziemy w Łapach obchodzić jublileusz 118-lecia kolei. Chciałbym, aby zakłady odżyły, ale to ekonomia wyznacza kierunki produkcji. Chciałbym, aby na teren ZNTK weszli inwestorzy. Cisza na olbrzymim terenie tego zakładu jest przygnębiająca. Na branżę związaną z kolejnictwem jednak liczę. Mamy świetną sieć połączeń drogowych i kolejowych. Walorem jest bliskość metropolii białostockiej oraz granicy państwa. Łapy, ze względu na duże bezrobocie, są chłonnym i tanim rynkiem pracy. W dodatku mamy w naszym mieście dwie nowoczesne i prezentujące wysoki poziom nauczania szkoły ponadgimnazjalne oraz Centrum Kształcenia Praktycznego. Ta placówka jest w stanie zorganizować różne kursy zawodowe. Mamy w Łapach filię Powiatowego Urzędu Pracy. W naszym urzędzie gwarantujemy szybką obsługę potencjalnych inwestorów. Dlatego trzeba odrzucić sentymenty historyczne i być otwartym na różne oferty. Rozwój gminy zależy głównie od istniejących miejsc pracy w przemyśle, handlu i usługach.

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 z późn. zm.) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ZAPRASZA DO ROKOWAŃ  NR 4/2018 mających na  celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej Podstrefa Ełk.  Zaproszenie do rokowań, kierowane jest do przedsiębiorców, którzy  posiadają udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością położoną na terenie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej w Podstrefie  Ełk  lub posiadają wiarygodny dowód uprawdopodobnienia możliwości uzyskania takiego tytułu prawnego i zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia. 1. Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie strefy, sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja Istotnych Warunków Rokowań. 2. Inwestycje na terenach włączonych do strefy po 1 stycznia 2009 r. muszą spełniać co najmniej jedno z kryteriów określonych w „Koncepcji rozwoju specjalnych stref ekonomicznych.” ( dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 stycznia 2009 r.) 3. Cena za Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań na terenach objętych granicami suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej  nie będących własnością SSSE S.A. wynosi 20 000,00 zł  + należny podatek VAT, cena za  Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań dla przedsiębiorców, którzy zakupili grunty od Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. wynosi 10 000,00 zł + należny podatek VAT. Specyfikacje Istotnych Warunków Rokowań można nabyć Biurze  SSSE S.A. w Ełku  (adres poniżej) po przedłożeniu dowodu zapłaty na konto Bank PEKAO S.A. I o. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4. Warunkiem udziału w  rokowaniach  jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań i złożenie kompletnej oferty. 5. Oferty należy składać w Biurze SSSE S.A. w Ełku przy ulicy A. Mickiewicza 15 do dnia 6 marca 2018 r. do godziny 11:00. 6.  Otwarcie ofert nastąpi w  Biurze SSSE S.A. w Ełku przy ulicy A. Mickiewicza 15  dnia 6  marca  2018 r. o godzinie  11:15 . Wszelkich informacji udzielamy  w Biurze  w Ełku  pod adresem: 19-300 Ełk, ul. A. Mickiewicza 15, tel.: (87) 610 62 72, fax: (87) 610 33 53, e-mail: elk@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2 
tel. (0-59) 841 28 92, fax. (0-59) 841 32 6, działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 9/9 
o pow. 10.776 m2, położonej w obrębie 9 przy ul. Narutowicza w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług, 
KW nr KO1I/00042158/0. Powyższa działka stanowi własność Miasta Szczecinka i położona jest na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa „Szczecinek”.   Cena wywoławcza netto 490.000,00 zł Postąpienie minimalne 4.900,00 zł Wadium 49.000,00 zł Do ceny netto uzyskanej w przetargu doliczone zostanie 23% podatku VAT. Nieruchomość wolna jest od wszelkiego rodzaju obciążeń i praw osób trzecich. Przetarg  na sprzedaż ww. nieruchomości zostanie przeprowadzony w dniu 
27 marca 2018 r. o godz. 11-tej w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka przy Placu Wolności 13 w sali nr 104.  Osoby zainteresowane winny dokonać wpłaty wadium na konto Miasta Szczecinek numer 71 8566 1042 0001 2250 2000 0002 w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie O/Szczecinek w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 23 marca 2018 r. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne: - osoba fizyczna będąca uczestnikiem przetargu, winna stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście i przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika takiej osoby za okazaniem dokumentu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, upoważniającego do uczestnictwa w przetargu. W sytuacji, gdy nieruchomość nabywana będzie w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, a w przetargu uczestniczy jeden z małżonków, konieczne jest  przedłożenie pisemnej zgody (oryginał) współmałżonka lub złożenie do protokołu oświadczenia osoby przystępującej do przetargu o wyrażeniu zgody małżonka na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego; W przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość; Powyższe dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. - spółki cywilne uczestniczące w przetargu winny być reprezentowane w terminie i miejscu przetargu przez wspólnika dysponującego dokumentem tożsamości i oryginałem pełnomocnictwa notarialnego do uczestnictwa w przetargu, udzielonego przez wszystkich wspólników. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika spółki cywilnej posiadającego dowód tożsamości i oryginał pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie udzielonego przez wszystkich wspólników spółki cywilnej; - podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego będący uczestnikiem przetargu, reprezentowany jest przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoba ta lub osoby winny stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście z dokumentem tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego za okazaniem dowodu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu, zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty należy określić nieruchomość poprzez podanie numeru działki i obrębu ewidencyjnego. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Szczecinek. Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Bliższych informacji udziela się w Wydziale Nieruchomości Urzędu Miasta Szczecinka pok. nr 203 (II p.) lub telefonicznie pod numerem (0-94) 371-41-41 (40). Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego  S.A. Słupsk ul. Obrońców Wybrzeża 2 , na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinek ul. Plac Wolności 13. Ponadto ogłoszenie opublikowano na stronach internetowych : www.szczecinek.pl , www.bip.szczecinek.pl , www.sse.słupsk.pl oraz w Pulsie Biznesu. www.sse.slupsk.pl
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2, tel. (0-59) 841 28 92, fax. (0-59) 841 32 61, działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do przetargu łącznego mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa „Lębork” oraz nabędzie nieruchomość, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza. W skład mienia objętego przetargiem wchodzą następujące nieruchomości stanowiące własność Miasta Lęborka:   Nieruchomości gruntowe położone są w obrębie 14 miasta Lęborka, w rejonie ulic Wileńskiej, Granicznej, Korzennej, wchodzących w skład obszaru osiedla „Lębork- Wschód”, uregulowane w księdze wieczystej SL1L/00014914/4. Nieruchomości przeznaczone są pod funkcje przemysłowe i usługowe, zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego osiedla „Lębork- Wschód”, zatwierdzonego uchwałą  Nr LX-514/2010 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 10 listopada 2010r., zmienionego uchwałą Nr XXII-334/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 15 grudnia 2016r.    Na terenie działek 299/8 i 282/13 usytuowane są napowietrzne linie elektroenergetyczne, w tym SN 15 kV. Do czasu przebudowy (np. skablowania) linii SN 15 kV lub likwidacji, w sąsiedztwie linii obowiązuje strefa ograniczeń dla wysokości zagospodarowania i lokalizacji obiektów na stały pobyt ludzi. Szerokość strefy wynosi 14m, tj. po 7m na każdą stronę od osi słupów. W tej strefie wysokość zagospodarowania i  usytuowanie obiektów na stały pobyt ludzi należy uzgodnić z właściwym gestorem sieci energetycznej średniego napięcia. Podłączenie nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej nastąpi na koszt nabywcy po uzgodnieniu i na warunkach ustalonych z właścicielami sieci. Zgodnie z ewidencją gruntów  i budynków nieruchomości stanowią użytek Bp. Na nieruchomościach rosną drzewa, samosiejki, których ewentualne usunięcie nie powinno naruszać obowiązujących przepisów prawa. Teren położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. Ustala się obowiązek przeprowadzenia dla wszystkich inwestycji lokalizowanych w strefie badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi, prowadzonego w trakcie realizacji inwestycji, po zakończeniu których teren może być trwale zainwestowany.         Do ceny netto uzyskanej w przetargu doliczone zostanie 23% podatku VAT. Nieruchomości wolne są od wszelkiego rodzaju obciążeń. Warunki udziału w przetargu: 1. Wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” za cenę 8.000 PLN + 23% VAT. Specyfikację można otrzymać w siedzibie PARR S.A., od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30, po uprzednim wpłaceniu w/w kwoty na rachunek Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Banku ALIOR BANK S.A. 07 2490 0005 0000 4600 5060 1029 .   2. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie PARR S.A. , od poniedziałku do piątku w godz. 800-1500  (tel. 59 840 11 74). 3. Wniesienie do dnia 15 marca 2018 roku wadium w formie pieniężnej w wyżej określonej wysokości na konto Gminy Miasta Lębork numer 04 2030 0045 1110 0000 0220 5910 Bank Gospodarki Żywnościowej BNP Paribas S.A.  w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 15 marca 2018 roku. 4. Oferty w zamkniętej kopercie należy składać w siedzibie PARR S.A w Słupsku w terminie do dnia 19 marca 2018 roku do godz. 15.00. Ich otwarcie nastąpi podczas części jawnej przetargu w dniu 20 marca 2018 roku w sali nr 101 Urzędu Miasta w Lęborku o godz. 10.00. 5. Oferty podlegają ocenie Komisji Przetargowej w oparciu o kryteria określone w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”.   6. Oferowana cena nabycia nie może być niższa niż cena wywoławcza powiększona o  postąpienie minimalne wynoszące 1% ceny wywoławczej. 7. O terminie podpisania aktu notarialnego zwycięzca przetargu zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 8. Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w ciągu 3 dni. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie do umowy notarialnej organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 9. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem  umowy sprzedaży. 10. Ustalona w przetargu cena nabycia nieruchomości będzie podlegała zapłacie najpóźniej do dnia spisania aktu notarialnego dotyczącego sprzedaży. 11. O wyniku  przetargu uczestnicy przetargu zostaną zawiadomieni  w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu. 12. Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie, złożą pisemną ofertę, stawią się na przetarg osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy, okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub w innej formie z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza. W  przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargu, przedłożą komisji przetargowej dowód stwierdzający tożsamość. 13. Komisji przetargowej przysługuje prawo zamknięcia przetargu, bez wybrania którejkolwiek z ofert. Ogłoszenie zostało wywieszone w języku polskim i angielskim  na tablicy ogłoszeń w siedzibie PARR S.A. Słupsk ul. Obrońców Wybrzeża 2, ponadto na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lęborka ul. Armii Krajowej 14.  Ogłoszenie opublikowano na stronach internetowych :  www.lebork.pl,  www.bip.um.lebork.pl, www.sse.słupsk.pl oraz w Gazecie Wyborczej.   

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
grudzień 2017
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW