Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Będziemy rozliczać z innowacji

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Andrzej Duda, burmistrz Kolna
Andrzej Duda, burmistrz Kolna

Z Andrzejem Dudą, burmistrzem Kolna, o pierwszych inwestycjach w Parku Inwestycyjnym Kolno, rozmawia Agnieszka Boruta.

Miasto sprzedało pierwsze dwie nieruchomości w Parku Inwestycyjnym Kolno. Na sprzedaż wystawionych było jednak aż sześć. Uważa Pan to za dobry początek, czy liczył Pan jednak na to, że za pierwszym podejściem uda się pozyskać więcej inwestorów?
Tak, w moim odczuciu jest to dobry początek. Należy pamiętać, iż działki sprzedawane były w przetargu ograniczonym, co bardzo ogranicza i utrudnia podjęcie decyzji inwestorom. Ograniczenia i warunki przetargu wynikające z założeń programu, to wprowadzenie w planowanej działalności elementów gospodarki innowacyjnej, rozpoczęcie budowy w terminie do dwóch lat i zakończenie do czterech lat od daty zakupu nieruchomości, prawo odkupu przez miasto do pięciu lat za cenę równą cenie sprzedaży nieruchomości; w przypadku niedotrzymania terminów zapłaty na rzecz miasta Kolno, kar umownych za każdy miesiąc zwłoki oraz dobrowolne poddanie się rygorowi egzekucji do ustalonych kwot. Takie ograniczenia nie są zachęcające dla wszystkich inwestorów i obniżają cenę nieruchomości. Decydują się tylko inwestorzy odważni, z przygotowaną koncepcją swojej działalności, mogący szybko podjąć działania budowy nowego zakładu. Tworzymy klimat przyjazny przedsiębiorcom do zakupu nieruchomości uzbrojonej w infrastrukturę techniczną, w atrakcyjnych cenach, z możliwością skorzystania z ulg podatkowych. Od przedsiębiorców oczekujemy dynamicznego działania.

Firmy, które kupiły tereny inwestycyjne w PIK, są z branży budowlanej. Czy to właśnie na ten sektor stawiają Państwo, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy miasta i pozyskiwanie kolejnych inwestorów?
Oferta terenów inwestycyjnych w PIK przeznaczona jest dla inwestorów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji, usług gospodarczych i usług ogólnomiejskich. Stwarza to możliwość kupna nieruchomości pod różną działalność. Każdy nowy zakład tworzący miejsca pracy w Kolnie jest mile widziany. Nasza oferta inwestycyjna nie ogranicza kierunków działalności, branż. Ważne jest aby działalność była przyjazna środowisku. Bardzo liczymy na dynamicznie rozwijający się przemysł spożywczy – szczególnie przetwórstwo mleka i firm działających na potrzeby tego przemysłu.

Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego w UM Kolno, komentując wynik przetargu, powiedział, że nie o zysk dla Urzędu Miasta głównie chodziło, ale o znalezienie zatrudnienia dla mieszkańców Kolna. Czy redukcja bezrobocia to priorytetowy cel miasta, jeśli chodzi o nowe inwestycje?
Przygotowane tereny inwestycyjne w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej mają na celu przyspieszenie rozwoju gospodarczego naszego miasta i regionu. Redukcja bezrobocia to jeden z głównych celów miasta. Kolno nie prowadzi działalności gospodarczej, nie tworzy nowych miejsc pracy. Może tworzyć i stwarza warunki dla nowych inwestycji poprzez m.in. uzbrojenie terenów, ulgi podatkowe. Takie działania prowadzimy już od kilku lat. Zakup tych nieruchomości to nie lokata kapitału dla nabywcy, to obowiązek budowy nowego zakładu. Wszystkie uwarunkowania i ograniczenia w przetargu inspirowane były potrzebą, w możliwie szybkim czasie, powstania nowych firm, a co się z tym wiąże nowych miejsc pracy.

Wszystkie inwestycje, zgodnie z założeniami działania Parku Inwestycyjnego Kolno, muszą mieć innowacyjny charakter. Dlaczego miasto stawia przed inwestorami właśnie taki wymóg?
Wprowadzenie elementów gospodarki innowacyjnej wynika z uwarunkowań Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, I Os priorytetowa, działanie 1.3 gospodarka innowacyjna, z którego otrzymaliśmy dofinansowanie na uzbrojenie terenów.

Jakie zatem innowacje zastosują inwestorzy, którzy właśnie zdecydowali się na inwestycje w PIK?
W sprawie innowacyjności na etapie przystąpienia do przetargu wymagana była opinia instytucji naukowej lub badawczej o wprowadzeniu w planowanej działalności elementów innowacyjnych. Pierwsza firma deklaruje innowacyjność technologiczną i produktową, poprzez wybudowanie mobilnego węzła betoniarskiego z zastosowaniem unikatowej technologii produkcji betonu świeżego oraz galanterii budowlanej. Druga firma deklaruje innowacyjność marketingową i procesową, opartą na nowoczesnych metodach zarządzania i świadczenia usług. Autorytety naukowe potwierdziły w swoich opiniach innowacyjny charakter planowanych przedsięwzięć. W terminie trzech miesięcy od oddania obiektu do użytkowania, przedsiębiorcy winni wykazać się wprowadzoną innowacyjnością. Z tego będziemy rozliczać. Jesienią bieżącego roku ogłosimy następne przetargi, które, mam nadzieję, przyciągną kolejnych inwestorów.

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka   Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ulicy Przyjacielskiej, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 0002,02, oznaczone numerami:   13/2 o powierzchni 0,9604 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI, N,  dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00025298/8, 14 o powierzchni 0,2412 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 15/5 o powierzchni 1,8743 ha sklasyfikowana jako LzVI i N, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00070527/3, 16/4 o powierzchni 1,0249 ha, sklasyfikowana jako  RV i W, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074464/1, 18/9 o powierzchni 2,8989 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI i LzVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00064326/9, 20/2 o powierzchni 0,5315 ha, sklasyfikowana jako RVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074384/6. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 7,5312 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. Nr XXXV/318/17. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U) oraz w terenie składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu P/U/KS). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 19.200.000 zł. Wadium wynosi 960.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione działki są niezabudowane, nieogrodzone, o płaskiej nawierzchni, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, częściowo porośnięte niską roślinnością. Linia energetyczna, gazociąg i wodociąg w ulicy Przyjacielskiej, w odległości około 70 m od granicy terenu. W dziale III księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6, prowadzonej dla działki ewidencyjnej nr 20/2 z obrębu 0002,02 ujawnione są służebności gruntowe ustanowione nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 20 w obrębie 02 oraz prawie przeprowadzenia wszelkich mediów do działek nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 02. Służebności te wygasły na skutek zrzeczenia się przez właścicieli nieruchomości władnących, co zostało udokumentowane w stosownych oświadczeniach, pozwalających na wykreślenie opisanych ograniczonych praw rzeczowych z księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6. Do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zmiany w tej księdze nie zostały jeszcze ujawnione. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, sala konferencyjna, parter. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie  zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój  nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW