Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Rewitalizacja to nowe tereny inwestycyjne

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Anna Starzewska-Sikorska, koordynatorka projektu Circuse
Anna Starzewska-Sikorska, koordynatorka projektu Circuse

Z dr Anną Starzewską-Sikorską, koordynatorką projektu Circuse, tj. zarządzania cyklicznym wykorzystaniem terenów, rozmawia Marta Śniegocka.

Czym jest metoda Zarządzania Wielokrotnym Wykorzystaniem Terenów w ramach Circuse?
Proponowana w projekcie metoda stanowi narzędzie wspomagające zrównoważoną gospodarkę terenami, uwzględniającą cele gospodarcze, społeczne i środowiskowe.

Skąd idea tego projektu?
Projekt związany jest z panująca w Europie tendencją „rozlewania się” miast (urban sprawl) jak również procesami zmian gospodarczych i demograficznych, które mają wpływ na wykorzystanie przestrzeni w sposób niekonkurencyjny i niezgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju. Idea projektu powstała jako odpowiedź na te zagrożenia.

Proszę powiedzieć, jakie narzędzia i jakie nowe podejście mają służyć wypracowaniu nowej wizji zagospodarowania terenów?
W ramach projektu mamy zamiar zintensyfikować zmiany w gospodarowaniu terenami, np. przy użyciu nowych narzędzi informatycznych, ograniczyć wykorzystanie terenów, np. przez włączenie narzędzi ochrony gleb, spowodować wzrost prywatnego inwestowania na terenach miejskich, np. poprzez przejrzystość danych o ryzyku, koordynować interwencje publiczne w finansowaniu, np. poprzez EFRR i organizowanie lokalnych grup inwestowania oraz koordynować inwestycje na terenach zielonych, częściowo zdegradowanych oraz terenach poprzemysłowych, dla zapewnienia efektywnego lokalizowania osiedli, np. poprzez planowanie lokalne i regionalne.

Jakie obszary pilotowe zostały wybrane do projektu i co zadecydowało o takim a nie innym wyborze?
Dobór partnerów był podyktowany znajomością i doświadczeniem w tematyce gospodarki przestrzennej, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów środowiskowych, w tym obszarów zanieczyszczonych i zdegradowanych. Obszary pilotowe reprezentują całą gamę problemów związanych z potrzebą rewitalizacji obszarów położonych w centrach miast, stanowiących barierę ich rozwoju a także przedstawiających istotny zasób przestrzeni do wykorzystania na nowe funkcje. Do obszarów pilotowych zalicza się miasto Piekary Śląskie, Landkreis Mittelsachen w Saksoni, Voitsberg/Steiermark w Austrii, miasto Trnava na Słowacja, gmina Asti w Piedmoncie (Włochy) oraz region Usti w Czechach.

Jakich efektów, w skali europejskiej i regionalnej, oczekują Państwo po tym projekcie?

Wśród efektów realizacji projektów pilotowych powinna się znaleźć regionalna wizja zagospodarowania terenów w sposób konkurencyjny i przeciwdziałający zmianom klimatu, stworzona przez głównych interesariuszy, z włączeniem jakościowych i ilościowych celów związanych z zapotrzebowaniem miasta na tereny, system zarządzania integrujący planowanie przestrzenne i gospodarowanie zasobami środowiska na poziomie subregionalnym oraz plan działań zmierzających do zastosowania narzędzi i instrumentów Zarządzania Wielokrotnym Wykorzystaniem Terenów.

Jakie korzyści mogą odnieść samorządy wdrażające te metody?
Projekt przyczyni się do rozwoju metod efektywnego ekonomicznie i przyjaznego środowiskowo wykorzystywania przestrzeni a wdrożenie akcji pilotowych spowoduje powstanie nowych miejsc pracy na terenach przywróconych do aktywności gospodarczej.

Dlaczego, Pani zdaniem, wielokrotne wykorzystanie terenów warto promować?
Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia ochrony zasobów przestrzeni a także do zapobiegania wpływom środowiskowym w postaci zmian klimatu. Wtórne wykorzystywanie przestrzeni w miastach zapobiegnie „rozlewaniu się” osadnictwa, a co za tym idzie, zwiększaniu długości dojazdów do odległych dzielnic w miastach. Ten istotny aspekt został także uwzględniony w projekcie. Ponadto projekt będzie stanowił wkład w rozwój metod gospodarki przestrzennej uwzględniających potrzeby przyjaznego środowiskowo recyklingu terenów.

W jaki sposób i kiedy samorządy będą mogły wdrożyć program?
Po zakończeniu projektu zostanie opublikowany raport, zawierający m.in. plany działania opracowane dla obszarów pilotowych projektu. Aplikujemy również o nowy projekt obejmujące szkolenia w tym zakresie.

Ile on potrwa?
Przewidujemy, że projekt CIRCUSE zakończy się w lutym 2013 roku.

W jaki sposób przyda się on prywatnym inwestorom?
W ramach projektu opracujemy koncepcję przeznaczenia terenów objętych programem pilotażowym pod przyszłe nowe funkcje, a także wstępną ofertę dla przyszłych inwestorów. Oznacza to, że na terenach, które obecnie nie nadają się pod inwestycje, będzie można otworzyć nowe zakłady. Są to atrakcyjne tereny, więc z pewnością przyciągną inwestorów.

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka   Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ulicy Przyjacielskiej, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 0002,02, oznaczone numerami:   13/2 o powierzchni 0,9604 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI, N,  dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00025298/8, 14 o powierzchni 0,2412 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 15/5 o powierzchni 1,8743 ha sklasyfikowana jako LzVI i N, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00070527/3, 16/4 o powierzchni 1,0249 ha, sklasyfikowana jako  RV i W, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074464/1, 18/9 o powierzchni 2,8989 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI i LzVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00064326/9, 20/2 o powierzchni 0,5315 ha, sklasyfikowana jako RVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074384/6. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 7,5312 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. Nr XXXV/318/17. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U) oraz w terenie składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu P/U/KS). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 19.200.000 zł. Wadium wynosi 960.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione działki są niezabudowane, nieogrodzone, o płaskiej nawierzchni, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, częściowo porośnięte niską roślinnością. Linia energetyczna, gazociąg i wodociąg w ulicy Przyjacielskiej, w odległości około 70 m od granicy terenu. W dziale III księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6, prowadzonej dla działki ewidencyjnej nr 20/2 z obrębu 0002,02 ujawnione są służebności gruntowe ustanowione nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 20 w obrębie 02 oraz prawie przeprowadzenia wszelkich mediów do działek nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 02. Służebności te wygasły na skutek zrzeczenia się przez właścicieli nieruchomości władnących, co zostało udokumentowane w stosownych oświadczeniach, pozwalających na wykreślenie opisanych ograniczonych praw rzeczowych z księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6. Do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zmiany w tej księdze nie zostały jeszcze ujawnione. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, sala konferencyjna, parter. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie  zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój  nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW