Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Nasza strefa będzie trochę nietypowa

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Stanisław Szczurek, burmistrz Trzebini
Stanisław Szczurek, burmistrz Trzebini

Ze Stanisławem Szczurkiem, burmistrzem Trzebini, między innymi o utworzeniu w mieście Strefy Aktywności Gospodarczej, rozmawia Agnieszka Boruta.

Kiedy rozpocznie się proces tworzenia Strefy Aktywności Gospodarczej w Trzebini i czym, w ramach tej inwestycji, miasto zajmie się w pierwszej kolejności?
Przeprowadzenie przetargu na wyłonienie generalnego wykonawcy inwestycji oraz zawarcie z nim umowy planowane jest do końca sierpnia 2011 roku. Do końca bieżącego roku ma być gotowa dokumentacja projektowo-budowlana. Następnie rozpoczną się roboty budowlane, których ostateczne zakończenie nastąpi w sierpniu 2013 roku.

Inwestorów z jakich branż miasto chciałoby przyciągnąć do strefy?
Nasza strefa na terenie byłych Zakładów Metalurgicznych „Trzebinia” oraz Gumowni i Zakładów Tłuszczowych będzie trochę nietypowa. Ta nietypowość polega na tym, że spora część terenów przyszłej strefy jest już zajętych przez inwestorów z różnych branż, natomiast problemem jest brak odpowiedniej infrastruktury drogowej i głównym celem organizacji w tym miejscu strefy jest właśnie nadrobienie tych zaległości oraz stworzenie korzystnych warunków do wykorzystania pozostałych, dotychczas niezagospodarowanych terenów inwestycyjnych. Dla potencjalnych inwestorów, którzy w przyszłości chcieliby jeszcze skorzystać z naszych atutów przy lokowaniu inwestycji, a zwłaszcza świetnego położenia Trzebini na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych mam drugą dobrą wiadomość. Rozpoczynamy właśnie organizację kolejnej strefy aktywności gospodarczej na tzw. Miechowie, w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A-4. Teren ten będziemy chcieli przeznaczyć na inwestycje o charakterze logistycznym.

Jakie ulgi i przywileje miasto zaoferuje przedsiębiorcom?
Planujemy włączenie terenów inwestycyjnych na Miechowie do specjalnej strefy ekonomicznej, dzięki czemu przyszli inwestorzy będą mogli skorzystać z bardzo atrakcyjnych ulg w naliczaniu podatku dochodowego. Z uwagi, iż znaczna część gruntów i obiektów na obszarze przyszłej strefy na terenie byłych Zakładów Metalurgicznych „Trzebinia” oraz Gumowni i Zakładów Tłuszczowych została już wykupiona przez inwestorów, to planujemy stosować w tym miejscu szczególne zachęty w postaci ulg w podatkach lokalnych, dla tych podmiotów, którzy utworzą i utrzymają tutaj miejsca pracy.

Ile będzie kosztowało utworzenie SAG i jak obszerne tereny wejdą w jej skład?
Według przygotowanej dokumentacji utworzenie strefy na terenie byłych Zakładów Metalurgicznych „Trzebinia” oraz Gumowni i Zakładów Tłuszczowych będzie kosztowało ponad 22 mln zł. Strefa obejmie obszar 42,4 ha. Natomiast dofinansowanie do inwestycji, przyznane nam z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, wyniesie ponad 17,8 mln zł, czyli 80 procent kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Poprzez jakie działania jeszcze Trzebinia chce wpłynąć na wzrost swojego znaczenia gospodarczego w Małopolsce?
Trzebinia jest położona dokładnie w połowie drogi pomiędzy aglomeracją krakowską a aglomeracją śląską. Przez nasze miasto przebiegają ważne szlaki komunikacyjne – zarówno drogowe jak i kolejowe. Musimy wykorzystać te atuty. Dlatego nie chcemy poprzestać tylko na jednej strefie aktywności gospodarczej, ale już podjęliśmy działania zmierzające do uruchomienia drugiej strefy na wspomnianym wcześniej Miechowie. Do zagospodarowania będą także kolejne tereny poprzemysłowe po cementowni „Górka”, kopalni „Siersza” i Zakładach Górniczych „Trzebionka”. Posiadamy również tereny z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe. Będziemy chcieli przekonać deweloperów, że warto u nas budować, bo z Trzebini jest blisko zarówno do Krakowa jak i Katowic, a na miejscu mamy atrakcyjne tereny rekreacyjne i leśne, gdzie można miło spędzić wolny czas.

Jakie inwestycje o znaczeniu gospodarczym są w tegorocznym planie władz miasta?
Bardzo ważną inwestycją, której realizację zakończymy na przełomie sierpnia i września 2011 roku jest rewitalizacja centrum Trzebini. Mam nadzieję, że dzięki tej inwestycji nasze miasto będzie pozytywnie postrzegane nie tylko przez mieszkańców naszej gminy, ale także przez wszystkich tych, którzy zawitają do nas tylko czasowo z różnych okazji.

Czy miasto bierze udział w konkursach gospodarczych, targach w celach promocyjnych?
W chwili obecnej skupiamy się przede wszystkim na stworzeniu atrakcyjnej oferty dla inwestorów. W dalszej kolejności zajmiemy się jej upowszechnieniem za pomocą różnych narzędzi promocyjnych.

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka   Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ulicy Przyjacielskiej, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 0002,02, oznaczone numerami:   13/2 o powierzchni 0,9604 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI, N,  dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00025298/8, 14 o powierzchni 0,2412 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 15/5 o powierzchni 1,8743 ha sklasyfikowana jako LzVI i N, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00070527/3, 16/4 o powierzchni 1,0249 ha, sklasyfikowana jako  RV i W, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074464/1, 18/9 o powierzchni 2,8989 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI i LzVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00064326/9, 20/2 o powierzchni 0,5315 ha, sklasyfikowana jako RVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074384/6. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 7,5312 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. Nr XXXV/318/17. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U) oraz w terenie składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu P/U/KS). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 19.200.000 zł. Wadium wynosi 960.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione działki są niezabudowane, nieogrodzone, o płaskiej nawierzchni, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, częściowo porośnięte niską roślinnością. Linia energetyczna, gazociąg i wodociąg w ulicy Przyjacielskiej, w odległości około 70 m od granicy terenu. W dziale III księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6, prowadzonej dla działki ewidencyjnej nr 20/2 z obrębu 0002,02 ujawnione są służebności gruntowe ustanowione nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 20 w obrębie 02 oraz prawie przeprowadzenia wszelkich mediów do działek nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 02. Służebności te wygasły na skutek zrzeczenia się przez właścicieli nieruchomości władnących, co zostało udokumentowane w stosownych oświadczeniach, pozwalających na wykreślenie opisanych ograniczonych praw rzeczowych z księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6. Do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zmiany w tej księdze nie zostały jeszcze ujawnione. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, sala konferencyjna, parter. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie  zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój  nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW