Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Pierwszy plan utworzenia PSG w Sierakowie powstał w 2003 r.

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Zenon Szczepankowki, starosta przasnyski
Zenon Szczepankowki, starosta przasnyski
Ze Zenonem Szczepankowkim, starostą przasnyskim o Przasnyskiej Strefie Gospodarczej rozmawia Marta Śniegocka. 

Z początkiem września ruszy Przasnyska Strefa Gospodarcza. Jak długo przygotowali się Państwo do tego projektu i dlaczego jest ważny dla regionu?

Pierwszy plan utworzenia Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie k. Przasnysza powstał w 2003 r., czyli 9 lat temu. Sporo czasu straciliśmy na wykup praw użytkowania wieczystego i częściowo własności nieruchomości należącej do skarbu państwa. Później, we współpracy z Gminą Przasnysz, opracowane zostało studium i następnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Pozwoliło to powiatowi opracować program funkcjonalno-użytkowy, projekty techniczne oraz pozyskać pieniądze unijne i wojewódzkie na realizację inwestycji. Na szczęście samorząd powiatowy w Przasnyszu należy do najbardziej ustabilizowanych personalnie, dlatego wieloletnie plany są konsekwentnie realizowane. Projekt był poddawany ostrej krytyce politycznej i był przedmiotem kontroli niemal wszystkich instytucji nadzorczych i sprawdzających w Polsce. Kontrole były jednak bardzo merytoryczne i pozytywnie oceniały przedsięwzięcie. Kompleksowe przygotowanie planistyczne i infrastrukturalne gruntów pod działalność gospodarczą w założeniu miało ułatwić wstępne etapy realizacji przedsięwzięć gospodarczych. Każdy przedsiębiorca, w początkowej fazie rozruchu swojej inwestycji narażony jest na duże ryzyko. Niekiedy blokuje ono decyzję o podjęciu inwestycji. Samorząd powiatu przasnyskiego istotnie zmniejszył to ryzyko, co powinno przełożyć się na powstawanie nowych miejsc pracy. Poprawa rynku pracy jest głównym naszym celem i zadaniem.

Jak wygląda współpraca z inwestorami? Ile przedsiębiorstw zadecydowało się zainwestować w Strefie, a z iloma prowadzą Państwo jeszcze negocjacje?

Dotychczas 39 ha gruntów przemysłowych, usługowych i handlowych wykupiło 20 przedsiębiorców. Wszyscy inwestorzy pochodzą z Mazowsza, większość z powiatu przasnyskiego. Świadczy to o dużym zapotrzebowaniu, w naszym rejonie, na dogodne lokalizacje przedsięwzięć gospodarczych. Nas cieszy to podwójnie, gdyż miejscowi właściciele tworzą centra logistyczne swoich firm u nas, co ma znaczenie dla trwałości lokalizacji przedsięwzięć w powiecie przasnyskim. Rozwój miejscowego kapitału stwarza też dogodne warunki dla kształtowania nowych elit, co dla społeczności małomiasteczkowych i wiejskich ma decydujące znaczenie strategiczne.
Wszyscy inwestorzy, którzy rozpoczęli swoje inwestycje w strefie wyrażają zadowolenie ze współpracy z samorządem powiatowym. Pozwolenie na budowę wydawane są w ciągu miesiąca. Jeden z większych inwestorów, budujący fabrykę peletu, stwierdził nawet, że tak dobrze przygotowanego terenu pod inwestycje nie ma drugiego w Polsce.
Dotychczasowe nasze kontakty z inwestorami polegały głównie na pisaniu wyjaśnień i odpowiedzi na pytania. Grunty sprzedawaliśmy wyłącznie w ramach ogłaszanych w procedurze europejskiej przetargach. Obecnie również ogłoszony jest przetarg. Można go znaleźć m.in. na naszej stronie internetowej www. powiat-przasnysz.pl.

Czy jakaś branża będzie dominować w Strefie? Jaka Pańskim zdaniem branża będzie miała w Strefie najlepsze warunki do rozwoju?

Najlepsze warunki do rozwoju może mieć w nasze strefie branża lotnicza.
Strefa zawiera 107 ha gruntów lotniczych i sąsiadujących z nią prawie 200 ha gruntów pod działalność przemysłową, usługową i handlową. Na ten czas dwie firmy rozważają lokalizację w strefie serwisu i produkcji lekkich samolotów biznesowo – sportowych.

Część terenów Przasnyskiej Strefy Gospodarczej zostało włączonych do Tarnobrzeskiej SSE. Czemu Przasnysz zdecydował się współpracę właśnie z tą Strefą?

Tarnobrzeska SSE jest spółką państwową, podległą rządowej Agencji Rozwoju Przemysłu. Dobrą opinię o działalności dyrekcji tej strefy wyrażał marszałek województwa mazowieckiego.

W marcu samorząd województwa mazowieckiego poinformował, że w ramach oszczędności nie rozpocznie się w tym roku rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 617 relacji Przasnysz-Ciechanów (2,3 mln zł). Czy uważa Pan, że wpłynie to negatywnie na gospodarczy rozwój regionu?

Droga nr 617 Przasnysz – Ciechanów została już przebudowana na całym odcinku, jest w bardzo dobrym stanie. Do remontu został tylko niewielki odcinek ulicy Piłsudskiego w Przasnyszu. Nie ma on większego wpływu na rozwój regionu, lecz powinien być wykonany ze względu na bezpieczeństwo i estetykę w mieście Przasnysz.

 
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka   Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ulicy Przyjacielskiej, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 0002,02, oznaczone numerami:   13/2 o powierzchni 0,9604 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI, N,  dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00025298/8, 14 o powierzchni 0,2412 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 15/5 o powierzchni 1,8743 ha sklasyfikowana jako LzVI i N, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00070527/3, 16/4 o powierzchni 1,0249 ha, sklasyfikowana jako  RV i W, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074464/1, 18/9 o powierzchni 2,8989 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI i LzVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00064326/9, 20/2 o powierzchni 0,5315 ha, sklasyfikowana jako RVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074384/6. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 7,5312 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. Nr XXXV/318/17. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U) oraz w terenie składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu P/U/KS). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 19.200.000 zł. Wadium wynosi 960.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione działki są niezabudowane, nieogrodzone, o płaskiej nawierzchni, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, częściowo porośnięte niską roślinnością. Linia energetyczna, gazociąg i wodociąg w ulicy Przyjacielskiej, w odległości około 70 m od granicy terenu. W dziale III księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6, prowadzonej dla działki ewidencyjnej nr 20/2 z obrębu 0002,02 ujawnione są służebności gruntowe ustanowione nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 20 w obrębie 02 oraz prawie przeprowadzenia wszelkich mediów do działek nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 02. Służebności te wygasły na skutek zrzeczenia się przez właścicieli nieruchomości władnących, co zostało udokumentowane w stosownych oświadczeniach, pozwalających na wykreślenie opisanych ograniczonych praw rzeczowych z księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6. Do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zmiany w tej księdze nie zostały jeszcze ujawnione. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, sala konferencyjna, parter. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie  zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój  nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW