Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Zamierzamy stworzyć w Płocku Specjalną Strefę Ekonomiczną

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Andrzej Nowakowski, prezydent Płocka
Andrzej Nowakowski, prezydent Płocka
Z Andrzejem Nowakowskim, prezydentem Płocka, o dofinansowaniu na tereny inwestycyjne i projektach PPP, rozmawia Marta Śniegocka.

Płock otrzymał właśnie unijne dofinansowanie na przygotowanie ponad 500 ha terenów inwestycyjnych. To pierwsze unijne dofinansowanie dla Płocka. Czym, w Pańskiej opinii, wyróżnia się ten projekt?

Przede wszystkim zintegrowanym, kompleksowym ujęciem problematyki w zakresie proceduralnego określenia możliwości inwestowania na terenach objętych projektem „Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Gminie – Miasto Płock”. Ma on kluczowe znaczenie dla potencjalnych inwestorów, gdyż określi kierunki, warianty i możliwości prowadzenia różnego rodzaju inwestycji. Projekt, którego całkowita wartość wynosi 1,5 mln zł dofinansowany zostanie w 85 procentach. Przewidujemy, że w ciągu 5 lat od jego zakończenia ulokuje tu swoje inwestycje co najmniej trzech przedsiębiorców.

Czy istnieją preferencje dotyczące branż?

To będzie wiadomo dopiero po przygotowaniu koncepcji zagospodarowania, studium wykonalności, analizy klimatu inwestycyjnego czy studium uwarunkowań. Dopiero opracowanie tych dokumentów pozwoli odpowiedzieć w sposób precyzyjny na pytania, jakie miasto ma plany wobec każdego z tych obszarów, również w kontekście preferowanych branż.

Projekt obejmuje trzy tereny: obszar nadbrzeżny rzeki Wisły na odcinku od Jaru Brzeźnicy do terenów Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego, obszar lotniska cywilnego w Płocku i terenów przyległych oraz obszar Jaru Brzeźnicy. Jakie miasto ma plany wobec każdego z tych obszarów?

Przedsięwzięcie ma na celu rewitalizację i zagospodarowanie terenów oraz wstępne przygotowanie atrakcyjnych działek przeznaczonych pod inwestycje, co znacząco zwiększy atrakcyjność miasta w oczach inwestorów. Aktualnie miasto jest w trakcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Płocka. Dokumenty, które powstaną w ramach projektu muszą być spójne z zapisami „nowego” Studium.

Dla obszaru nabrzeżnego rzeki Wisły na odcinku od Jaru Brzeźnicy do terenów Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego określono jako dominującą, funkcję rekreacyjno-sportową. Dopuszcza się tu lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacyjnej oraz do świadczenia usług towarzyszących.

Kolejny obszar dotyczy lotniska, obiektów obsługi lotniska i ruchu lotniczego, usług, funkcji magazynowo-składowych. Dopuszcza się tu lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.

Obszar Jaru Brzeźnicy określony jest jako obszar zieleni urządzonej. Mogą być tu ulokowane obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. Dopuszcza się modernizację istniejącej zabudowy związanej z funkcją terenu oraz realizację urządzeń rekreacyjnych.

W maju Płock był gospodarzem I Międzynarodowych Targów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Czy w Pańskiej opinii Targi zakończyły się sukcesem?

Miernikiem sukcesu targów będzie napływ inwestorów do miasta. To będzie można ocenić dopiero za jakiś czas, więc na razie za wcześnie na takie oceny.

Płock również planuje szereg inwestycji w PPP. Które z nich będą miały największy wpływ na rozwój miasta?


W ramach partnerstwa publiczno-prywatnego najbardziej istotne wydaje się wybudowanie obwodnicy miasta, co przede wszystkim udrożni centrum Płocka, częściowo wyprowadzi z niego transport materiałów niebezpiecznych i poprawi dostępność komunikacyjną dla istniejących i przyszłych inwestorów.

Kolejne inwestycje możliwe do zrealizowania w tej formule, to przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem nadbrzeża Wisły. Te działania podniosą atrakcyjność turystyczną Płocka i tym samym przyczynią się do zwiększenia liczby odwiedzających nas turystów – mówię tu oczywiście o turystyce weekendowej mieszkańców miast, takich jak Warszawa czy Łódź. Turystom trzeba zaoferować coś unikalnego, aby wybrali do wypoczynku właśnie Płock. Nadbrzeże Wisły, oprócz niewątpliwych walorów widokowych, musi zapewnić dodatkowe atrakcje – obiekty sportowe, hotele, park linowy lub inny park rozrywki, obiekty gastronomiczne i handlowe, ścieżki rowerowe, parkingi, wypożyczalnie sprzętu pływającego, port jachtowy wysokiej klasy z odpowiednim zapleczem. Te elementy mogą być częścią zagospodarowania nadbrzeża. Projekt jest bardzo „pojemny i elastyczny” i może być dostosowany do konkretnego inwestora, oczywiście przy zachowaniu dbałości o walory naturalne tego terenu.

Wiele miast stara się realizować projekty w PPP, ale bez powodzenia. W jaki sposób Płock planuje odnieść sukces w tej dziedzinie?

Trzeba mieć przede wszystkim jasno określone cele. O powodzeniu inwestycji w tej formule decyduje dobre przygotowanie oferty i determinacja w działaniu. Myślę, że przystępując do realizacji projektów w PPP władze Płocka są w stanie szybko podejmować decyzje, konsekwentnie wcielać w życie przyjęte założenia, a także włączyć się w nie finansowo.

W mieście prężnie rozwija się Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny. Czy tego rodzaju tereny wspomagają rozwój ekonomiczny miasta, czy sprzyjają lokalizacji wszystkich inwestorów tylko na jednym terenie?


Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny jest tym obszarem w Płocku, który w sposób właściwy i kompletny przygotowano dla inwestorów i z tego powodu jest to idealne miejsce do lokowania różnych przedsięwzięć. Dotyczy to zarówno otoczenia biznesowego, jak i dostępu do infrastruktury czy też programów wsparcia jakie Park może zaoferować przedsiębiorcom. Nie należy zapominać, że jest on integralną częścią mapy gospodarczej Płocka stanowiąc najważniejszy w tej chwili element oferty inwestycyjnej. Jego najważniejszym celem jest napędzanie rozwoju ekonomicznego miasta. Synergia między miastem a działalnością Parku jest ogromna, ponieważ to właśnie w Parku ma rozwijać się przemysł, nowoczesne technologie i usługi oraz sfera badawczo-naukowa. Synergia ta powinna działać i działa w obydwie strony: miasto i Park wzajemnie się uzupełniają dając atrakcyjne możliwości inwestorom.

Nie jest to jednak jedyny teren inwestycyjny, jaki Płock może zaproponować inwestorom. W zależności od branży, charakteru działalności czy uciążliwości dla mieszkańców miasta wyodrębniliśmy obszary inwestycyjne, które znajdują się poza granicami Parku. Np. dla branży spożywczej są to tereny na osiedlu Ciechomice, znajdujące się w pobliżu firmy Dr. Oetker, dla branży logistycznej tereny przy ul. Targowej i Swojskiej. Będące w ostatniej fazie realizacji studium zagospodarowania miasta wskazuje tereny pod budownictwo mieszkaniowe, rekreację itp.

Chcielibyśmy stworzyć w Płocku Specjalną Strefę Ekonomiczną – rekomenduje się tu teren około 30 ha, który zostanie wydzielony z lotniska w związku z jego modernizacją. Oferta inwestycyjna nie jest więc ograniczona do terenu Parku i jest na bieżąco rozwijana i dostosowywana do indywidualnych potrzeb każdego z inwestorów.

Chciałabym się zatem dopytać o plany stworzenia w Płocku podstrefy - do której SSE chciałby włączyć swoje tereny Płock i czy zostały już poczynione jakieś starania w tym kierunku?

Rada Miasta Płocka dotychczas  udzieliła zgody na objęcie dwóch inwestycji łódzką SSE. Firma  Flexpol już działa w strefie, a Grupa B4 jest w trakcie procedury w Ministerstwie Gospodarki. Naturalnym wydaje się zatem wybór tej właśnie SSE dla pozostałych terenów inwestycyjnych.

Kolejne tereny, znajdujące się w zasobach miasta, które mogą spełniać kryteria przyłączenia do SSE (między innymi własność miasta, infrastruktura pozwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej) to tereny wydzielone z lotniska.

Urząd Miasta Płocka prowadzi prace zmierzające do wydzielenia z terenu lotniska działki o powierzchni ok. 30 ha. Przygotowano już koncepcję modernizacji lotniska, która zakłada utwardzenia pasa startowego, budowę infrastruktury towarzyszącej, jak również wydzielenie wspomnianego wyżej terenu pod cele inwestycyjne. Teren lotniska jest również elementem projektu pt. „Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Gminie – Miasto Płock”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 (Oś priorytetowa: 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie: 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych, Poddziałanie: 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych).  

Po wydzieleniu działki inwestycyjnej i przygotowaniu dokumentacji władze miasta zamierzają ubiegać się o utworzenie podstrefy wybranej SSE.
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka   Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ulicy Przyjacielskiej, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 0002,02, oznaczone numerami:   13/2 o powierzchni 0,9604 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI, N,  dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00025298/8, 14 o powierzchni 0,2412 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 15/5 o powierzchni 1,8743 ha sklasyfikowana jako LzVI i N, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00070527/3, 16/4 o powierzchni 1,0249 ha, sklasyfikowana jako  RV i W, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074464/1, 18/9 o powierzchni 2,8989 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI i LzVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00064326/9, 20/2 o powierzchni 0,5315 ha, sklasyfikowana jako RVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074384/6. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 7,5312 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. Nr XXXV/318/17. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U) oraz w terenie składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu P/U/KS). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 19.200.000 zł. Wadium wynosi 960.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione działki są niezabudowane, nieogrodzone, o płaskiej nawierzchni, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, częściowo porośnięte niską roślinnością. Linia energetyczna, gazociąg i wodociąg w ulicy Przyjacielskiej, w odległości około 70 m od granicy terenu. W dziale III księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6, prowadzonej dla działki ewidencyjnej nr 20/2 z obrębu 0002,02 ujawnione są służebności gruntowe ustanowione nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 20 w obrębie 02 oraz prawie przeprowadzenia wszelkich mediów do działek nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 02. Służebności te wygasły na skutek zrzeczenia się przez właścicieli nieruchomości władnących, co zostało udokumentowane w stosownych oświadczeniach, pozwalających na wykreślenie opisanych ograniczonych praw rzeczowych z księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6. Do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zmiany w tej księdze nie zostały jeszcze ujawnione. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, sala konferencyjna, parter. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie  zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój  nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW