Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

PPP coraz popularniejsze wśród samorządowców

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
PPP coraz popularniejsze wśród samorządowców

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała właśnie „Raport z badania wśród wybranych podmiotów publicznych”. Podmioty publiczne są głównymi inicjatorami przedsięwzięć publicznych i bez ich zaangażowania rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego nie jest możliwy. Dlatego w ramach projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne” przeprowadzone zostało kolejne z cyklu badań, mające na celu uzyskanie obiektywnego obrazu stanu polskiego rynku ppp na podstawie ocen podmiotów publicznych.

Wyniki badania zawarte w „Raporcie z badania wśród wybranych podmiotów publicznych” potwierdzają, że polski rynek ppp powoli się rozwija. Zmiany, które nastąpiły od 2012 r., tj. od pierwszego badania podmiotów publicznych, obejmują wzrost wiedzy pracowników i decydentów na temat ppp, budowanie specjalistycznych zespołów do realizacji projektów ppp, a także wzrost liczby zrealizowanych lub planowanych do realizacji projektów.

Największą popularnością inwestycje w formule partnerstwa publiczno-prywatnego nadal cieszą się w miastach na prawach powiatu – aż 80 proc. tych jednostek stosowało lub rozważało stosowanie ppp (w 2012 roku – 45 proc.). Natomiast niezmiennie niskie zainteresowanie ppp wykazują jednostki administracji centralnej – 9 proc. Wzrost zainteresowania tą formułą ma także swoje przełożenie na organizację wewnętrzną instytucji publicznych. W ponad jednej trzeciej badanych jednostek konkretne osoby lub zespoły zajmują się zagadnieniami ppp w ramach swoich obowiązków. Wiele osób również zajmuje się tą tematyką z własnej inicjatywy.

Raport potwierdza także wzrost wiedzy urzędników na temat partnerstwa publiczno-prywatnego. O 9 punktów procentowych wzrosła liczba ankietowanych, którzy określili swój poziom wiedzy na temat ppp jako raczej wysoki (z 9 proc. w 2012 roku do 20 proc. obecnie). Jednocześnie spadła liczba osób deklarujących swój stan wiedzy jako raczej niski (z 27 proc. do 15 proc. ). Natomiast o samej formule ppp słyszało już aż 95 proc. badanych. Źródłem wiedzy dla urzędników są przede wszystkim media, akty prawne oraz szkolenia.

Co jest najważniejszym czynnikiem motywującym podmioty publiczne do inwestycji w formule ppp? Z badania wynika, że czynnikami zachęcającym mogłoby być na przykład stworzenie instytucji ograniczającej ryzyko finansowe ppp, z gwarancjami i poręczeniem publicznym, powołanie instytucji koordynującej rozwój ppp w Polsce. Ponadto, jak wskazują odpowiedzi respondentów, do wzrostu zaufania do tej formy współpracy przyczyniła się Najwyższa Izba Kontroli, która po przeprowadzeniu kontroli projektów realizowanych w formule ppp wprowadziła pozytywne przykłady praktycznych działań kontrolnych nastawionych na pomaganie jednostkom publicznym realizować inwestycje infrastrukturalne w ppp.

Natomiast jeśli chodzi o bariery rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, to zasadniczo nie zmieniły się od czasu poprzedniego badania. Respondenci wymieniali przede wszystkim społecznąniechęć do działań na styku publiczno-prywatnym, hierarchiczną strukturę organizacyjną instytucji publicznych nieadekwatną do wymagań specyficznego trybu pracy przy projektach ppp, stereotypy i brak zaufania między sektorem publicznym a prywatnym.

Podobnie jak przed dwoma laty najważniejsze jest rozstrzygnięcie kwestii wpływu zobowiązań wynikających z umów ppp na dług publiczny. Ważne jest także doprecyzowanie przepisów w zakresie kwalifikacji wynagrodzenia partnera prywatnego –czy może być zaliczane do wydatków majątkowych czy bieżących.

Badani wskazali również kilka płaszczyzn, które mogłyby się przyczynić do rozwoju ppp w Polsce. Najczęściej wymieniane były działania do zainicjowania na poziomie centralnym. Wśród nich najczęściej wskazywano: powstanie strategii w zakresie upowszechniania i stosowania ppp, szkolenia dla pracowników jednostek publicznych, a także stworzenie instytucji ograniczającej ryzyko finansowe ppp (gwarancji i poręczenia publicznego) oraz powstanie przejrzystych regulacji prawnych i finansowych.

W badaniu wzięło udział 390 podmiotów publicznych, a respondentami były osoby odpowiedzialne bądź pracujące w zespole osób odpowiedzialnych w danej instytucji za realizację projektów w ramach formuły ppp lub mające największą wiedzę na temat realizacji projektów inwestycyjnych w instytucji.

Źródło: PARP
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka   Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ulicy Przyjacielskiej, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 0002,02, oznaczone numerami:   13/2 o powierzchni 0,9604 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI, N,  dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00025298/8, 14 o powierzchni 0,2412 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 15/5 o powierzchni 1,8743 ha sklasyfikowana jako LzVI i N, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00070527/3, 16/4 o powierzchni 1,0249 ha, sklasyfikowana jako  RV i W, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074464/1, 18/9 o powierzchni 2,8989 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI i LzVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00064326/9, 20/2 o powierzchni 0,5315 ha, sklasyfikowana jako RVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074384/6. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 7,5312 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. Nr XXXV/318/17. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U) oraz w terenie składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu P/U/KS). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 19.200.000 zł. Wadium wynosi 960.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione działki są niezabudowane, nieogrodzone, o płaskiej nawierzchni, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, częściowo porośnięte niską roślinnością. Linia energetyczna, gazociąg i wodociąg w ulicy Przyjacielskiej, w odległości około 70 m od granicy terenu. W dziale III księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6, prowadzonej dla działki ewidencyjnej nr 20/2 z obrębu 0002,02 ujawnione są służebności gruntowe ustanowione nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 20 w obrębie 02 oraz prawie przeprowadzenia wszelkich mediów do działek nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 02. Służebności te wygasły na skutek zrzeczenia się przez właścicieli nieruchomości władnących, co zostało udokumentowane w stosownych oświadczeniach, pozwalających na wykreślenie opisanych ograniczonych praw rzeczowych z księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6. Do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zmiany w tej księdze nie zostały jeszcze ujawnione. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, sala konferencyjna, parter. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie  zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój  nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW