Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Kraków: Ostatnie seminarium w ramach projektu „PPP nowe perspektywy”

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Kraków: Ostatnie seminarium w ramach projektu „PPP nowe perspektywy”
20 i 21 września w siedzibie zarządu infrastruktury sportowej w Krakowie odbyło się trzecie i ostatnie seminarium szkoleniowe w ramach projektu „PPP nowe perspektywy”. Zajęcia skierowane były do przedstawicieli wydziałów merytorycznych urzędu miasta Krakowa oraz miejskich jednostek organizacyjnych, którzy na co dzień realizują zadania w zakresie publiczno-prywatnego partnerstwa.

Pierwsze dwa seminaria zostały zorganizowane w listopadzie i w grudniu ubiegłego roku, z udziałem ekspertów polskich i zagranicznych. Tematykę ostatniego seminarium projektowego zdominowały zagadnienia praktyczne, które dobrane zostały na podstawie uwag zgłoszonych przez uczestników poprzednich seminariów w ankietach ewaluacyjnych. Forma zajęć umożliwiła w szerszym stopniu rozwiązywanie konkretnych problemów poprzez pytania i odpowiedzi oraz dyskusję uczestników z ekspertami.

Wprowadzenia do tematyki PPP uwzględniając w szczególności polskie uwarunkowania prawne i finansowe, a także prezentując przykłady projektów z rynku krajowego dokonali Lilianna Bogusz, Piotr Galas, Adam Jędrzejowski, Marcin Wawrzyniak, Dorota Miziołek, Agnieszka Ferek i inni. Z kolei eksperci brytyjscy i francuscy, reprezentujący zagranicznych partnerów projektu „PPP nowe perspektywy", podzielili się bogatą wiedzą o PPP.

O doświadczeniach w realizacji projektów PPP w Wielkiej Brytanii opowiadał Michael Dembinski, szef ds. polityki w Brytyjsko-Polskiej Izbie Handlowej, natomiast modele francuskie przybliżyli Elia Koo i Pierre Bordeaux z IGD. Jean-Yves Gacon z agencji rządowej MAPPP przedstawił kwestie dotyczące oceny wstępnej, dialogu konkurencyjnego, a także realizacji umów o partnerstwie i roli MAPPP w tym zakresie. Uzupełnieniem wystąpień francuskich była prezentacja przedstawiciela strony prywatnej Vincenta Ladougne'a z firmy Bouygues Batiment International o jej doświadczeniach w realizacji projektów PPP w Europie.

O najbardziej zaawansowanych projektach w pierwszym dniu seminarium mówił Kacper Kozłowski z firmy Investment Support. Poruszyl on kwestie słabych i mocnych stron owych projektów, a także o barierach rozwoju PPP w Polsce. W nurt tych rozważań idealnie wkomponowała się tematyka wpływu przedsięwzięć PPP na dług publiczny wraz z obszernym omówieniem przepisów krajowych i unijnych w tym zakresie.

W kilku obszernych prezentacjach zagadnienia te przybliżył Witold Grzybowski z Collect Consulting, który przedstawił także przykłady klasyfikacji przedsięwzięć PPP w bilansie i poza bilansem finansów publicznych w świetle przepisów EUROSTAT-u. Drugiego dnia seminarium Agnieszka Ferek z kancelarii prawnej Hogan Lovells omówiła szczegółowo kwestie związane z wyborem partnera prywatnego z zastosowaniem ustaw o PPP oraz o Koncesji, natomiast Arwid Mednis z firmy Wierzbowski Eversheds skoncentrował się na zagadnieniach dotyczących podziału ryzyka w transakcjach PPP oraz przedstawił identyfikację ryzyka dla projektu budowy mieszkań komunalnych w Warszawie.

Cykl seminariów zakończono wręczeniem certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniach oraz przeprowadzono ankietę, która pozwoli na zweryfikowanie założonych celów, w tym ocenę postępów wiedzy u uczestników. Wyniki ankiety będą brane pod uwagę przy doborze tematów na planowaną w listopadzie międzynarodową konferencję w ramach projektu „PPP nowe perspektywy".

Seminaria zostały zorganizowane we współpracy z Brytyjsko Polską Izbą Handlową oraz Francuską Izba Przemysłowo-Handlową.
Źródło: PPP4Krakow
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka   Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ulicy Przyjacielskiej, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 0002,02, oznaczone numerami:   13/2 o powierzchni 0,9604 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI, N,  dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00025298/8, 14 o powierzchni 0,2412 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 15/5 o powierzchni 1,8743 ha sklasyfikowana jako LzVI i N, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00070527/3, 16/4 o powierzchni 1,0249 ha, sklasyfikowana jako  RV i W, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074464/1, 18/9 o powierzchni 2,8989 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI i LzVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00064326/9, 20/2 o powierzchni 0,5315 ha, sklasyfikowana jako RVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074384/6. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 7,5312 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. Nr XXXV/318/17. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U) oraz w terenie składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu P/U/KS). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 19.200.000 zł. Wadium wynosi 960.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione działki są niezabudowane, nieogrodzone, o płaskiej nawierzchni, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, częściowo porośnięte niską roślinnością. Linia energetyczna, gazociąg i wodociąg w ulicy Przyjacielskiej, w odległości około 70 m od granicy terenu. W dziale III księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6, prowadzonej dla działki ewidencyjnej nr 20/2 z obrębu 0002,02 ujawnione są służebności gruntowe ustanowione nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 20 w obrębie 02 oraz prawie przeprowadzenia wszelkich mediów do działek nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 02. Służebności te wygasły na skutek zrzeczenia się przez właścicieli nieruchomości władnących, co zostało udokumentowane w stosownych oświadczeniach, pozwalających na wykreślenie opisanych ograniczonych praw rzeczowych z księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6. Do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zmiany w tej księdze nie zostały jeszcze ujawnione. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, sala konferencyjna, parter. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie  zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój  nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW