Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Legnicka SSE: Strefowa lista przebojów, czyli aktualne kwestie podatkowe i księgowe

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Legnicka SSE: Strefowa lista przebojów, czyli aktualne kwestie podatkowe i księgowe

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz PricewaterhouseCoopers organizują 28 marca seminarium „Strefowa lista przebojów, czyli aktualne kwestie podatkowe i księgowe”.

Podczas spotkania zostaną omówione m.in. najciekawsze decyzje organów podatkowych dot. SSE, założenia zmiany ustawy o funkcjonowaniu SSE, czy kwestie odroczonego podatku dochodowego. Seminarium „Strefowa lista przebojów, czyli aktualne kwestie podatkowe i księgowe” odbędzie się w Letia Business Center w Legnicy, ul. Rycerska 24, w dniu 28 marca.

LSSE oraz firma PwC realizują cykl seminariów z zakresu regulacji strefowych, uwzględniając także zgłaszane przez inwestorów problemy, w szczególności dotyczące możliwości funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych po roku 2020. 

Źródło: LSSE
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
 
 
Burmistrz Miasta Kolno Ogłasza  drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Kolno pod zabudowę usługowo przemysłową. Uzasadnienie przetargu ograniczonego. Do przetargu ograniczonego mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne które  spełnią  następujące warunki: wprowadzą w planowanej działalności gospodarczej na przedmiotowym terenie co najmniej jeden z elementów gospodarki innowacyjnej. zobowiążą się do rozpoczęcia zabudowy w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży zobowiążą się do zakończenia zabudowy w terminie 4 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży.   Część I – postępowania przetargowego Przetarg na sprzedaż nieruchomości 1. Lokalizacja: 18-500 Kolno ul. Składowa 2. Opis nieruchomości i oznaczenie wg danych z ewidencji gruntów:  nieruchomość niezabudowana, składająca się z  działek gruntu o nr 1350/2 o pow. 11173 m2, 1351/4 o pow. 7907 m2, 1352/4 o pow. 8016 m2, 1353/4 o pow. 5368 m2, 1354/6 o pow. 4138 m2 , 1356/7 o pow. 633 m2 o łącznej powierzchni 37 235 m2 . Właścicielem  jest Miasto Kolno. Działki posiadają księgi wieczyste nr kw LM1L/00063678/2, LM1L/00005405/4, LM1L/00047814/0, LM1L/00042669/3, LM1L/00058029/0 prowadzone w Sądzie Rejonowym w Łomży. 3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania terenu: teren obejmujący działki oznaczony jest symbolem 6P/Ug tj. tereny przemysłu i usług gospodarczych.  4. Cena wywoławcza nieruchomości netto: 620 000,- zł słownie: sześćset dwadzieścia tysięcy  złotych. Minimalne postąpienie  6 200- zł  5. Wadium: wartość wadium 62 000, - zł,  słownie  sześćdziesiąt dwa tysiące złotych. 6. Informacje dodatkowe:  - obszar nagrodzony tytułem „Grunt na medal 2012” 7. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Kolno pod zabudowę usługowo przemysłową został przeprowadzony w dniu 16 czerwca 2014 r. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. 8. Pozostałe uwarunkowania zgodnie z częścią II ogłoszenia   Część II - Uwarunkowania dla wymienionych postępowań przetargu ograniczonego   1. Wszystkie działki objęte przetargiem zlokalizowane są na terenie Parku Inwestycyjnego w Kolnie przy ulicy Składowej. 2. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania terenu: zgodnie z uchwałą Rady Miasta Kolno nr IV/21/07 z dnia 20 luty 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego nr 79 poz. 639 z dnia 5.04.2007 roku. 3. Pisemne oświadczenia: Oferent zobowiązany jest do złożenia pisemnych oświadczeń:  a) o zastosowanej innowacyjności wraz z jej opisem i z  opinią instytucji naukowej lub badawczej o zastosowanej innowacyjności w planowanej działalności gospodarczej z powołaniem się na źródła definicji innowacyjności . Zalecane źródła definicji „innowacyjności” ; Podręcznik Oslo „Zasady  gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji (wydanie trzecie)”. Wspólna publikacja OECD i Eurosatu adres http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/43/46/43464/20081117_OSLO.pdf  Publikacja pt. „Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. – wydana przez PARP w 2008 r. Portal innowacji  adres www.pi.gov.pl  Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Dz. U.2014 poz. 226.  Uwarunkowanie wprowadzenia innowacyjności w planowanej działalności gospodarczej  wynika z objęcia terenu wnioskiem pn. „Przygotowanie terenu pod inwestycje z zakresu produkcji i nowoczesnych usług w Kolnie” z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej działanie 1.3 gospodarka innowacyjna. b)  o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich  bez zastrzeżeń, c)  zobowiązanie się do rozpoczęcia zabudowy w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży i zakończenia zabudowy z wprowadzeniem zastosowanej innowacyjności w działalności gospodarczej  w terminie 4 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Za rozpoczęcie  zabudowy uważa się uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a za zakończenie zabudowy uzyskanie decyzji pozwolenie na użytkowanie. d) zobowiązanie do udokumentowania wprowadzonej innowacyjności w działalności gospodarczej w terminie do trzech miesięcy od uzyskania prawomocnych decyzji pozwolenia na użytkowania. e) wyrażenie zgody na odkup przez Miasto Kolno nieruchomości za cenę zbycia tych nieruchomości w przypadku niedotrzymania obowiązków, o których mowa w punkcie c) i d). Prawo odkupu Miasto Kolno może zrealizować w ciągu 5 lat od dnia zbycia nieruchomości zgodnie z przepisami od art. 593 do 595 k.c.  f) zobowiązanie w formie oświadczenia, że w przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w podpunkcie c) i d) zobowiązuje się do zapłaty na rzecz miasta Kolno kar umownych w wysokości 2% ceny sprzedaży za każdy miesiąc zwłoki, płatną w terminie 14 dni od wystąpienia należności. Dobrowolnie podda się rygorowi egzekucji do kwoty: - 500 000,- zł   słownie:  pięćset tysięcy złotych   stosownie do przepisu art.777 §1 pkt 5 Kpc. Miastu Kolno będzie przysługiwało prawo do wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia 2019 r. Miasto Kolno będzie uprawnione do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikowi o ile dłużnik nie zapłaci wyżej opisanej kary umownej w terminie jej płatności, określonym powyżej. Fakt nie dokonania przez dłużnika zapłaty należności w powyższych terminach potwierdzony zostanie przez Miasto Kolno oświadczeniem przez nie złożonym i dołączonym do wniosku o nadanie temu aktowi (tytułowi egzekucyjnemu) klauzuli wykonalności.    g) oświadczenie o sytuacji ekonomiczno-finansowej na potrzeby przetargu ( wzór oświadczenia strona internetowa: http://bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl/ )                4. Termin i miejsce zgłoszenia uczestnictwa: pisemne zgłoszenia uczestnictwa wraz z dokumentami określonymi w pkt. 3  należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Składowej w Kolnie” , najpóźniej do: -  dnia 25 listopada   2014r. godz. 15.00 w Urzędzie Miasta Kolno, pokój nr 113  5. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu: wywieszona zostanie w Urzędzie Miasta Kolno 18-500 Kolno ul. Wojska Polskiego 20 (tablica ogłoszeń) do dnia 28 listopada  2014 r. 6. Miejsce przeprowadzenia przetargu ustnego: część jawna przetargu odbędzie się w Urzędzie Miasta Kolno, sala konferencyjna 01: - w dniu  02 grudnia  2014 r. o godz. 10.00. 7. Termin, miejsce, wysokość oraz forma wniesienia wadium: Wadium z zaznaczeniem nieruchomości której przetarg dotyczy należy wpłacić na konto nr 98 8754 0004 0000 8341 2000 0020  w terminie do dnia: - 25 listopada  2014r.  Za termin wpływu wadium przyjmuje się wpływ pieniędzy na w/w konto. Wadium wpłacone przez oferenta, który ustalony zostanie jako nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.  8. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które złożą w formie pisemnej oświadczenia określone w niniejszym ogłoszeniu oraz wpłacą w wyznaczonym terminie wymagane wadium. 9. Kryteria wyboru oferty: Najkorzystniejsza oferowana cena nabycia  zgłoszona w       postępowaniu przetargowym.  10. Wylicytowaną cenę sprzedaży nieruchomości powiększoną o należny  podatek VAT        należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Kolno 98 8754 0004 0000 8341 2000 0020  przed zawarciem umowy sprzedaży.  11. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako nabywca uchyli się bez usprawiedliwienia od podpisania umowy w formie aktu notarialnego wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Miasta Kolno  i nie będzie podlegało zwrotowi. 12.  Informacje dodatkowe:  Wszelkie koszty związane ze spisaniem umowy sprzedaży ponosi nabywca.   Nieruchomości objęte przetargiem stanowią własność Miasta Kolno i nie są obciążone żadnymi prawami i długami wobec osób trzecich, za wyjątkiem praw wynikających z przebiegu przez nieruchomość sieci uzbrojenia terenu, Urząd Miasta Kolno zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu, za cenę równą cenie sprzedaży nieruchomości na rzecz nabywcy, w szczególności w sytuacji, gdy w terminie 2 lat od dnia zwarcia umowy sprzedaży oferent nie uzyska pozwolenia na budowę, W przypadku wykonania przez Sprzedającego praw odkupu nieruchomości, z którejkolwiek z wymienionych powyżej przyczyn, Nabywca nie będzie żądał od Sprzedającego zwrotu poniesionych nakładów. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 13.  Uczestnicy przetargu ograniczonego ustnego  winni: legitymować się dowodem osobistym lub innym dokumentem  do stwierdzenia tożsamości uczestnika,  w przypadku udziału w przetargu małżonków, których obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, na przetargu winni stawić się oboje małżonkowie lub jedno z małżonków wraz pełnomocnictwem do udziału w przedmiotowym przetargu sporządzonym w formie aktu notarialnego osoby prawne winny przedłożyć pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania firmy. 14.  Zastrzeżenia: Burmistrz Miasta Kolno może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu. 15. Dodatkowe informacje o gruncie można uzyskać w Wydziale Rozwoju  Gospodarczego Urzędu Miasta Kolno p. 118. Ogłoszenie zostało zamieszczone na   stronie internetowej Urzędu adres: http://bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl/ oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu.  
 
 
Prezydent Miasta Tczewa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie niżej wymienionej nieruchomości położonej w Tczewie i zapisanej w KW GD1T/00016567/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tczewie. Lokalizacja: Tczew, ul. Jagiellońska 30 Funkcja: teren usług publicznych z dopuszczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2 Nr działki: dz. 368 Nr obrębu: obr. 5 Użytek/klasa: Bi Pow. w m2: 5818m2 Cena wywoławcza w zł 1): 2.000.000,00 Wysokość wadium w zł: 200.000,00 Forma zbycia: własność Uwagi, obciążenia i zobowiązania: działka częściowo ogrodzona , zabudowana budynkiem użytkowym powstałym pod koniec lat osiemdziesiątych. Budynek po byłej masarni o pow. użytkowej całkowitej 1565,65m2 , wolnostojący , zróżnicowany wysokościowo, częściowo podpiwniczony . Budynek nieużytkowany i zabezpieczony częściowo przed wtargnięciem osób z zewnątrz. Brak możliwości wejścia z uwagi na ww. zabezpieczenia. Dojazd z ul. Jagiełły. Przez działkę przebiega uzbrojenie podziemne 2) Na działce znajdują się drzewa i krzewy 3) Przeznaczenie w planie 4): teren usług publicznych z dopuszczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400m2 Przegląd roczny stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej obiektu listopad 2013. Inwentaryzacja uproszczona wraz z ekspertyzą techniczną budynku byłej masarni w Tczewie przy ul. Jagiellońskiej z października 2010 r. Przetarg odbędzie się 15.10.2014r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie pl. Piłsudskiego 1 (sala nr 20, I piętro). 1)Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 , w związku z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm. ) przedmiot przetargu jest zwolniony z podatku VAT. 2) UWAGA ! Konieczność przełożenia sieci wynikać będzie z zamierzeń inwestora i określona zostanie na etapie planu zagospodarowania działki. Koszty przełożenia sieci ponosi nabywca. Nadto nabywca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że znany jest mu przebieg sieci i wynikające z tego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oraz, że nie będzie z tego tytułu on ani jego następcy prawni wnosić żadnych roszczeń . Z mapą uzbrojenia terenu oraz dokładną treścią oświadczenia można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym - pokój nr 55, II piętro ). Nabywca nieruchomości gruntowej: zapewni właścicielom sieci przebiegających przez działkę, swobodny dostęp do sieci w celu ich wymiany, remontów, konserwacji i modernizacji. Informacje dotyczące planu zagospodarowania można uzyskać na stronie www.gospodarka.tczew.pl – zakładka „Planowanie przestrzenne”, http://mtczew.e-mapa.net/ lub pod numerami telefonu: 58 77 59 361, 58 77 59 412. 3) Za usunięcie drzew lub krzewów pobiera się opłatę w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie przyrody i aktach wykonawczych. 4) Działka nr 368 obr. 5 według ustaleń „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa1 obejmującego obszar w granicach działki nr 368 obr. 5 położonej przy ul. Jagiellońskiej w jednostce urbanistycznej UMN 7” zatwierdzonej Uchwałą Rady Miejskiej w Tczewie Nr XLII/342/2014 z dnia 27 marca 2014r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego poz. 1791 z dnia 06 maja 2014r. zapisana jest w obrębie jednostki urbanistycznej oznaczonej na rysunku planu symbolem „UC1” . Przeznaczenie terenu UC1 – teren usług publicznych z dopuszczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400m2. Nieruchomość należy zagospodarować zgodnie z zapisami Planu. 1 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa uchwalony Uchwałą Nr XXVIII/263/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 stycznia 2005r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 28 poz.569, zm.: z 2010 Nr 18, poz. 323, z 2012 poz. 1788, z 2013 poz. 2986, z 2014r. poz. 1791, poz. 1792, poz. 1804). Osoba przystępująca do przetargu powinna wpłacić podaną wyżej wysokość wadium na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie PeKaO SA I Oddział Gdańsk 68124012421111001002250598. Wadium w pieniądzu ze wskazanym numerem ewidencyjnym nieruchomości gruntowej musi wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie najpóźniej do dnia 10.10.2014r. (włącznie) Przy dokonywaniu wpłaty wadium należy podać nr działki, której dotyczy wadium oraz imię i nazwisko lub nazwę osoby, na rzecz której następuje wpłata. Osoba przystępująca do przetargu w imieniu i na rzecz osoby, która wpłaciła wadium powinna posiadać pisemne pełnomocnictwo tej osoby lub odpis z właściwego rejestru wskazujący na uprawnienie do reprezentowania . Uczestnik przetargu powinien legitymować się dowodem osobistym. Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się przez wpłacającego z ustaleniami ww. Planu zagospodarowania przestrzennego, warunkami i przedmiotem przetargu oraz przyjęciu ich bez zastrzeżeń. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku przystąpienia do przetargu cudzoziemca w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców należy spełnić wymogi wynikające z tej ustawy. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej . Ostateczny termin wpłaty ceny sprzedaży, po odliczeniu wpłaconego wadium, upływa najpóźniej jeden dzień przed zawarciem umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie Prezydent Miasta Tczewa może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej. Powyższe ogłoszenie jest również zamieszczone na stronie BIP - http://www.bip.tczew.pl i http://mtczew.e-mapa.net/ Szczegółowych informacji na temat przetargu zasięgnąć można w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie pl. Piłsudskiego 1, Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym - pok. 55 II piętro tel. (58) 77-59-362  
 
 
Prezydent Miasta Tczewa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie niżej wymienionej nieruchomości niezabudowanej, położonej w Tczewie i zapisanej w KW GD1T/00017957/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tczewie. Lokalizacja: Tczew, ul. Czerwonego Kapturka Funkcja: przeznaczenie zabudowa usługowa1) Nr działki: dz. 98/6 Nr obrębu: obr. 11 Pow. w m2: 5750 m2 Cena wywoławcza netto w zł 2): 1.810.000,00 Wysokość wadium w zł: 181.000,00 Forma zbycia: własność Uwagi, Obciążenia i zobowiązania:Grunt niezabudowany, kształt działki zbliżony do prostokąta, konfiguracja terenu nie zróżnicowana. Należy zapoznać się z ustaleniami zawartymi w tekście i na rysunku Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalno - usługowego Piotrowo w Tczewie dla terenu oznaczonego symbolem 12U – przeznaczenie: tereny usług. Nieruchomość należy zagospodarować zgodnie z zapisami Planu. Działka porośnięta krzewami3). Przetarg odbędzie się w dniu 24.09.2014r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie pl. Piłsudskiego 1 (sala nr 8, parter). 1) Działka 98/6 obr. 11 przeznaczona jest do sprzedaży na funkcje dopuszczone w Zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalno - usługowego Piotrowo w Tczewie dla terenu oznaczonego symbolem 12U – przeznaczenie: tereny usług. Dla tego terenu dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych; usług handlu, z wyłączeniem obiektów handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży większej niż 2000m2; funkcji obsługi turystyki w postaci hoteli i moteli; usług związanych z ochroną zdrowia; funkcji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; zieleni urządzonej , parkingów i dróg wewnętrznych związanych z podstawowym przeznaczeniem terenu. Informacje dotyczące planu zagospodarowania można uzyskać na stronie www.gospodarka.tczew.pl – zakładka „Planowanie przestrzenne”, http://mtczew.e-mapa.net/ lub pod numerami telefonu: 58 77 59 361, 58 77 59 412. 2) Podana cena jest ceną netto tj. nie zawiera należnego podatku VAT. Do wylicytowanej w przetargu ceny sprzedaży netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi na dzień płatności przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.). 3) Za usunięcie drzew lub krzewów pobiera się opłatę w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie przyrody i aktach wykonawczych. Osoba przystępująca do przetargu powinna wpłacić podaną wyżej wysokość wadium na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie PeKaO SA I Oddział Gdańsk 68124012421111001002250598. Wadium w pieniądzu ze wskazanym numerem ewidencyjnym nieruchomości gruntowej musi wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie najpóźniej do dnia 19.09.2014r. (włącznie) Przy dokonywaniu wpłaty wadium należy podać nr działki, której dotyczy wadium oraz imię i nazwisko lub nazwę osoby, na rzecz której następuje wpłata. Osoba przystępująca do przetargu w imieniu i na rzecz osoby, która wpłaciła wadium powinna posiadać pisemne pełnomocnictwo tej osoby lub odpis z właściwego rejestru wskazujący na uprawnienie do reprezentowania . Uczestnik przetargu powinien legitymować się dowodem osobistym. Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się przez wpłacającego z ustaleniami ww. Planu zagospodarowania przestrzennego, warunkami i przedmiotem przetargu oraz przyjęciu ich bez zastrzeżeń. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku przystąpienia do przetargu cudzoziemca w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców należy spełnić wymogi wynikające z tej ustawy. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej . Ostateczny termin wpłaty ceny sprzedaży, po odliczeniu wpłaconego wadium, upływa najpóźniej jeden dzień przed zawarciem umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie Prezydent Miasta Tczewa może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej. Powyższe ogłoszenie jest również zamieszczone na stronie BIP - http://www.bip.tczew.pl i http://mtczew.e-mapa.net/ Szczegółowych informacji na temat przetargu zasięgnąć można w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie pl. Piłsudskiego 1, Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym - pok. 55 II piętro tel. (58) 77-59-362.    
 
 
Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Siemońskiej   Prezydent  Miasta Dąbrowy Górniczej  ogłasza, że w dniu 30.10.2014 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21, odbędą się niżej wymienione przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbrowa Górnicza:   * godz. 10.00 - pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Siemońskiej, opisanej w księdze wieczystej KW KA1D/00034154/6, ozn. nr geod.: 131/1 (k.m. 9) o powierzchni 1 ha 5123 m2.   Cena wywoławcza nieruchomości: 4.678.150,00 zł Wadium: 467.815,00 zł. Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 23 %.   Nieruchomość o regularnym kształcie zbliżonym do trapezu, nieogrodzona, bezpośrednio przylegająca do ulicy Siemońskiej. Teren płaski, porośnięty roślinnością trawiastą i pojedynczymi drzewami. Na części nieruchomości znajdują się pozostałości po dojeździe. Od ulicy w południowo – wschodniej części nieruchomości doprowadzone jest przyłącze wodociągowe PE dn 110 zakończone studzienką wodomierzową, które jest na majątku i w eksploatacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Będzin. Przez południowo – zachodnią część nieruchomości przebiega gazociąg. Dysponentom poszczególnych sieci przysługiwać będzie prawo nieodpłatnego i nieograniczonego dostępu do sieci w razie wystąpienia awarii lub prowadzonych prac remontowych.   Na mapie zasadniczej widoczne są również przyłącza wody, kanalizacji i energii elektrycznej, których stan nie jest znany.   W pobliżu znajduje się podstawowa infrastruktura techniczna.   Zgodnie z obowiązującym „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej dla terenów położonych w rejonie linii kolejowej PKP Katowice – Warszawa, ul. Powstańców, Parku Zielona do granicy administracyjnej z Będzinem”, zatwierdzonym Uchwałą nr XLII/770/09 Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej z dnia 30.09.2009 r., opublikowanym w Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 201 z dnia 17.11.2009 r., poz. 3673, nieruchomość położona jest w terenie ozn. symb. planu: 1U – tereny o przeznaczeniu podstawowym pod nieuciążliwą zabudowę usługową. Szczegółowe warunki zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości (w tym nakazy i zakazy) są zamieszczone w ustaleniach w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z którymi należy zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury.   * godz. 10.30 - pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Siemońskiej, opisanej w księdze wieczystej KW KA1D/00034154/6, ozn. nr geod.: 131/2 (k.m. 9) o powierzchni  3789 m2.   Cena wywoławcza nieruchomości: 571.420,00 zł Wadium: 57.142,00 zł. Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 23 %.   Nieruchomość o regularnym kształcie zbliżonym do trapezu, nieogrodzona. Teren płaski, porośnięty roślinnością trawiastą i pojedynczymi drzewami.   W ulicy Siemońskiej znajduje się podstawowa infrastruktura techniczna.   Zgodnie z obowiązującym „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej dla terenów położonych w rejonie linii kolejowej PKP Katowice – Warszawa, ul. Powstańców, Parku Zielona do granicy administracyjnej z Będzinem”, nieruchomość położona jest w terenie ozn. symb. planu: 1MN – tereny o przeznaczeniu podstawowym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z nieuciążliwymi usługami jako funkcją uzupełniającą.  Szczegółowe warunki zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości (w tym nakazy i zakazy) są zamieszczone w ustaleniach w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z którymi należy zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury.   * godz. 11.00 - pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Siemońskiej, opisanej w księdze wieczystej KW KA1D/00034154/6, ozn. nr geod.: 131/4 (k.m. 9) o powierzchni  4 ha 2871 m2.   Cena wywoławcza nieruchomości: 4.275.520,00 zł Wadium: 427.552,00 zł. Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 23 %.   Nieruchomość o nieregularnym kształcie, nieogrodzona. Teren płaski, porośnięty roślinnością trawiastą, krzaczastą i pojedynczymi drzewami.   W ulicy Siemońskiej znajduje się podstawowa infrastruktura techniczna.   Zgodnie z obowiązującym „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej dla terenów położonych w rejonie linii kolejowej PKP Katowice – Warszawa, ul. Powstańców, Parku Zielona do granicy administracyjnej z Będzinem”, nieruchomość położona jest w terenie ozn. symb. planu: 8 MN – tereny o przeznaczeniu podstawowym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z nieuciążliwymi usługami jako funkcją uzupełniającą. Dla terenu oznaczonego 8MN dopuszcza się zabudowę wielorodzinną realizowaną w ramach zorganizowanej działalności inwestycyjnej.   Szczegółowe warunki zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości (w tym nakazy i zakazy) są zamieszczone w ustaleniach w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z którymi należy zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury.   Nieruchomości będące przedmiotem przetargów wchodziły w skład obiektu sportowego stadion „Zagłębianka”. Wszystkie obiekty znajdujące się na nim zostały wyburzone zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na rozbiórkę, a teren zniwelowany.   Gmina Dąbrowa Górnicza nie ponosi odpowiedzialności za sieci przebiegające przez nieruchomości będące przedmiotem przetargów, a nieujawnione na istniejących podkładach geodezyjnych i dokumentach.   Warunkiem uczestnictwa w poszczególnych przetargach jest wniesienie określonych w niniejszym ogłoszeniu kwot   w a d i u m   w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej nr 57 1560 0013 2002 3620 7000 0049  w Getin Noble Bank S.A. O/Będzin, w terminie  do dnia  23.10.2014 r.    /za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego/.    Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone.   Sprzedający powiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.   Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.   Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn, podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.   Osoby fizyczne biorące udział w poszczególnych przetargach winny mieć ze sobą dowód tożsamości, a podmioty prowadzące działalność gospodarczą dodatkowo - aktualny wypis ze stosownego rejestru.   W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba pozostająca w związku małżeńskim, winna ona złożyć oświadczenie, co do obowiązującego w małżeństwie ustroju majątkowego oraz oświadczenie określające majątek (wspólny, osobisty), do którego ma nastąpić nabycie nieruchomości. Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie stawiennictwo obojga małżonków na przetargu lub przedłożenie zgody drugiego małżonka na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu. Zgoda powinna być wyrażona w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie. Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie przedłożenie wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską albo odpisu orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową lub pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie.   Przedstawiciele osób prawnych, spółek cywilnych, jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 331 §1 ustawy z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny, odpowiedni dokument, upoważniający je do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób /wspólników/.   W przypadku udziału pełnomocnika tych osób, pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.   Dodatkowe informacje dot. nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, II piętro, pokój nr 230 – tel. 32 295 68 33.    

Okladka_Magazyn

Investment Areas in Poland
październik 2013
OTWÓRZ PDF

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW