Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Czy można zrealizować wielkopowierzchniowy obiekt handlowy bez obowiązującego MPZP?

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Anna Malinowska, partner w Kancelarii Notarialnej Anna Malinowska&Iwona Dąbrowska
Anna Malinowska, partner w Kancelarii Notarialnej Anna Malinowska&Iwona Dąbrowska

Odpowiada Anna Malinowska z warszawskiej Kancelarii Notarialnej Anna Malinowska Notariusz.

Inwestor planujący wybudowanie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego, najczęściej galerii handlowej, może napotkać w polskiej rzeczywistości prawnej na problem wiążący się z sytuacją planistyczną nieruchomości. Obecnie wiele obszarów kraju nie jest objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (MPZP), z racji tego że ich sporządzanie nie jest obligatoryjne, a wiąże się ze sporymi kosztami. Stąd pytanie, czy jest konieczne, aby teren na którym ma powstać obiekt wielopowierzchniowy był objęty MPZP.

Inwestor realizujący budowę na terenie nieobjętym planem musi uzyskać decyzję administracyjną określającą dopuszczalne parametry zabudowy. W przypadku budowy obiektu, którego powierzchnia przekracza 2 tys. mkw. sytuacja komplikuje się, ponieważ przepisy obowiązującej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie dają jednoznacznej odpowiedzi na pytanie czy możliwa jest realizacja takiego projektu jedynie na podstawie decyzji administracyjnej. Z analizy art. 10 ust. 2 pkt. 8 ustawy można wyprowadzić wniosek, że nie jest to możliwe. Przepis powyższy stwierdza, że w studium określa się m.in. obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 mkw. W poprzednim brzmieniu tego przepisu powierzchnia sprzedaży określona była na 2 tys. mkw. i została zmieniona na 400 mkw. Ta zmiana wynikała z treści ustawy z 11.05.2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, która utraciła moc w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2008 r. stwierdzającym jej niekonstytucyjność. Odpowiedzią na liczne wątpliwości interpretacyjne był wyrok NSA z dnia 18 grudnia 2012 roku, z którego wynika, że w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego przepis ten „odzyskuje” pierwotne brzmienie, czyli dotyczy obiektów o powierzchni przekraczającej 2 tys. mkw.

Z orzecznictwa sądów administracyjnych, w tym NSA, wynika obecnie, że obiekty o powierzchni przekraczającej 2 tys. mkw. można lokalizować wyłącznie na podstawie postanowień MPZP, zaś jest to niedopuszczalne na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. W związku z powyższym spodziewać się należy, że postępowanie w sprawie wydania decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla takiej inwestycji zostanie zawieszone do czasu uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego, a w sytuacji tej brakuje podstaw do ustalenia warunków zabudowy w drodze decyzji.

Interpretacja powyższych przepisów przez organy administracji publicznej nie jest jednolita i skutkuje bądź wydaniem decyzji o warunkach zabudowy bądź zawieszeniem postępowania do czasu uchwalenia planu obejmującego dany obszar. Stronom często udaje się skutecznie zaskarżyć takie decyzje lub doprowadzić do ich uchylenia w II instancji lub kontroli sądowo-administracyjnej. Sądy administracyjne są jednak w zasadzie zgodne co do tego, że takie wielkopowierzchniowe obiekty handlowe mogą być realizowane tylko w oparciu o ustalenia obowiązującego planu.

W przypadku obiektów o powierzchni nieprzekraczającej 2 tys. mkw. na terenie nieobjętym planem dopuszczalne jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy, o ile spełnione zostały pozostałe przesłanki ustawy.

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka   Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ulicy Przyjacielskiej, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 0002,02, oznaczone numerami:   13/2 o powierzchni 0,9604 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI, N,  dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00025298/8, 14 o powierzchni 0,2412 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 15/5 o powierzchni 1,8743 ha sklasyfikowana jako LzVI i N, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00070527/3, 16/4 o powierzchni 1,0249 ha, sklasyfikowana jako  RV i W, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074464/1, 18/9 o powierzchni 2,8989 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI i LzVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00064326/9, 20/2 o powierzchni 0,5315 ha, sklasyfikowana jako RVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074384/6. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 7,5312 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. Nr XXXV/318/17. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U) oraz w terenie składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu P/U/KS). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 19.200.000 zł. Wadium wynosi 960.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione działki są niezabudowane, nieogrodzone, o płaskiej nawierzchni, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, częściowo porośnięte niską roślinnością. Linia energetyczna, gazociąg i wodociąg w ulicy Przyjacielskiej, w odległości około 70 m od granicy terenu. W dziale III księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6, prowadzonej dla działki ewidencyjnej nr 20/2 z obrębu 0002,02 ujawnione są służebności gruntowe ustanowione nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 20 w obrębie 02 oraz prawie przeprowadzenia wszelkich mediów do działek nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 02. Służebności te wygasły na skutek zrzeczenia się przez właścicieli nieruchomości władnących, co zostało udokumentowane w stosownych oświadczeniach, pozwalających na wykreślenie opisanych ograniczonych praw rzeczowych z księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6. Do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zmiany w tej księdze nie zostały jeszcze ujawnione. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, sala konferencyjna, parter. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie  zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój  nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW