Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

PARP: Ostatnia szansa na zdobycie dofinansowania w ramach "Paszportu do eksportu"

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
PARP: Ostatnia szansa na zdobycie dofinansowania w ramach "Paszportu do eksportu"
Do końca maja Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przewiduje ogłoszenie terminu ostatniego naboru wniosków na dofinansowanie promocji polskich przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym w ramach projektu "Paszport do eksportu". Jest to ogromna szansa dla wszystkich firm, które chciałyby zaprezentować swoją ofertę za granicą, lecz nie posiadają wystarczających środków na takie działanie. W tym roku w ramach dofinansowania można otrzymać nawet do 400 tys. zł. 

"Paszport do eksportu" przeznaczony jest dla wszystkich firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które nie prowadziły jeszcze działań eksportowych lub ich eksport wynosił mniej niż 30 proc. w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o dofinansowanie. Głównym celem tego programu jest zwiększenie i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych oraz promocja naszych rodzimych marek za granicą. O "Paszport do eksportu" powinny więc ubiegać się wszystkie firmy, które w przyszłości chciałyby zaistnieć na zagranicznych rynkach.

Dotychczas dofinansowanie promocji eksportu wynosiło 50 proc. kosztów kwalifikowalnych, czyli podlegający refundacji z funduszy unijnych w ramach przyznanej dotacji, i maksymalnie 200 tys. zł. W ramach ostatniego naboru wniosków do "Paszportu do eksportu" planowana jest zmiana warunków przyznawania dotacji na korzyść przedsiębiorców.

- Tym razem dofinansowanie promocji eksportu obejmować będzie aż 75 proc. poniesionych kosztów, a jego kwota zostanie zwiększona do 400 tys. zł. Poziom dofinansowania jest więc bardzo wysoki. Ponieważ projekt może trwać nawet 2 lata, przedsiębiorstwa mają odpowiedni czas na rozsądne rozłożenie działań i zarządzenie otrzymanym wsparciem finansowym - mówi Jan Kordasiewicz, wspólnik zarządzający w Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz.

Dotacje w ramach "Paszportu do eksportu" można uzyskać zarówno na działania marketingowe, jak i na szereg działań zmierzających do rozwoju eksportu danego przedsiębiorstwa. Pozyskane fundusze firma może więc przeznaczyć np. na zakup baz marketingowych, a także udział w międzynarodowych targach, w tym m.in. wynajęcie i zabudowę powierzchni wystawienniczej, obsługę techniczną stoiska, transport eksponatów etc.

Każde przedsiębiorstwo, które chciałoby uzyskać pomoc finansową w ramach projektu, musi przygotować Plan Rozwoju Eksportu, dołączany do dokumentacji aplikacyjnej. Wymogiem unijnym jest sporządzenie tego dokumentu przez zewnętrzną, niezależną firmę doradczą.

- Plan Rozwoju Eksportu to dokument określający strategię eksportową firmy i etapy jej realizacji, a jego sporządzenie jest warunkiem ubiegania się o otrzymanie dofinansowania w ramach programu. - mówi Jan Kordasiewicz z KDG Cieślak & Kordasiewicz. Sporządzenie dobrego Planu Rozwoju Eksportu powinno być więc priorytetem w całym procesie starania się o przyznanie dotacji na rozwój działań eksportowych.

Choć dla części firm stworzenie Planu Rozwoju Eksportu jest działaniem bardzo kosztownym, to jednak wydatek ten również zalicza się do kosztów kwalifikowalnych.

- Po przyznaniu dotacji przedsiębiorcy otrzymują zwrot nawet 80 proc. kosztów przygotowania Planu Rozwoju Eksportu - maksymalnie 10 tys. zł. Aby otrzymać dotację, dokument ten musi uzyskać pozytywną ocenę merytoryczną Regionalnej Instytucji Finansującej, dlatego też jego stworzenie najlepiej powierzyć firmie, która ma w tej kwestii odpowiednie doświadczenie - nasza kancelaria na przykład podpisała niedawno umowę na przygotowanie już 100. Planu Rozwoju Eksportu. - mówi Jan Kordasiewicz.

Prawidłowo stworzony Plan Rozwoju Eksportu powinien zawierać m.in. opracowanie dotyczące analizy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy, informacje o wybranych rynkach docelowych działalności eksportowej, a także opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa i prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport. Dzięki wszystkim informacjom zawartym w Planie Rozwoju Eksportu Regionalna Instytucja Finansująca może ocenić, czy dana firma posiada potencjał na rozwój działalności eksportowej.
Choć w ubiegłym roku podczas żadnej z edycji "Paszportu do eksportu" nie wykorzystano wszystkich środków przeznaczonych na dofinansowanie, to jednak istnieje duża szansa, że tym razem będzie inaczej. Planowana zmiana wysokości przyznawany dotacji jest bowiem niezwykle atrakcyjna dla wszystkich firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które chciałyby zaistnieć i odnieść sukces na rynkach międzynarodowych.
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka   Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ulicy Przyjacielskiej, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 0002,02, oznaczone numerami:   13/2 o powierzchni 0,9604 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI, N,  dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00025298/8, 14 o powierzchni 0,2412 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 15/5 o powierzchni 1,8743 ha sklasyfikowana jako LzVI i N, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00070527/3, 16/4 o powierzchni 1,0249 ha, sklasyfikowana jako  RV i W, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074464/1, 18/9 o powierzchni 2,8989 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI i LzVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00064326/9, 20/2 o powierzchni 0,5315 ha, sklasyfikowana jako RVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074384/6. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 7,5312 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. Nr XXXV/318/17. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U) oraz w terenie składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu P/U/KS). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 19.200.000 zł. Wadium wynosi 960.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione działki są niezabudowane, nieogrodzone, o płaskiej nawierzchni, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, częściowo porośnięte niską roślinnością. Linia energetyczna, gazociąg i wodociąg w ulicy Przyjacielskiej, w odległości około 70 m od granicy terenu. W dziale III księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6, prowadzonej dla działki ewidencyjnej nr 20/2 z obrębu 0002,02 ujawnione są służebności gruntowe ustanowione nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 20 w obrębie 02 oraz prawie przeprowadzenia wszelkich mediów do działek nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 02. Służebności te wygasły na skutek zrzeczenia się przez właścicieli nieruchomości władnących, co zostało udokumentowane w stosownych oświadczeniach, pozwalających na wykreślenie opisanych ograniczonych praw rzeczowych z księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6. Do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zmiany w tej księdze nie zostały jeszcze ujawnione. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, sala konferencyjna, parter. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie  zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój  nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW