Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu
Brak zdjęcia

Wodzisław Śl. - przetarg nieruchomość pod bud. mieszkanioweMiasto Wodzisław Śląski

 • ID oferty:
  0110460
 • Kategoria:
  Grunty
 • Adres:
  Stefana Batorego, Wodzisław Śląski, Polska
 • Województwo:
  Śląskie
 • Typ oferty:
  Sprzedaż
 • Typ terenu:
  budowlany
 • Powierzchnia (m2):
  8 205
 • Cena:
  597 165 PLN
 • Cena za m2:
  72.78 PLN
 • Zagospodarowanie:
  pusty
 • Dojazd:
  droga asfaltowa
 • Media:
  prąd, gaz, kanalizacja
 • Typ ogłoszenia:
  Urząd/Instytucja publiczna
 • Data dodania:
  03-10-2017

Opis

PREZYDENT MIASTA WODZISŁAWIA ŚlĄSKIEGO

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)
ogłasza

I. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Stefana Batorego, o łącznej pow. 8.205 m², obejmującej działki nr 535/1 o pow. 7.138 m², użytek Lzr/ŁIV, nr 534/1 o pow. 1.067 m², użytek Tp, obręb Jedłownik, mapa 4, opisane w księdze wieczystej nr GL1W/00026108/6.

Cena wywoławcza nieruchomości (netto) 485.500,00 zł
Wadium 48.550,00 zł
Minimalne postąpienie 4.860,00 zł
Dostawa nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 23%.

II. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Stefana Batorego, o łącznej pow. 8.289 m², obejmującej działki nr 537/1 o pow. 7.202 m², użytek Lzr/ŁIV, nr 536/1 o pow. 1.087 m², użytek Tp, obręb Jedłownik, mapa 4, opisane w księdze wieczystej nr GL1W/00026108/6.

Cena wywoławcza nieruchomości (netto) 490.500,00 zł
Wadium 49.050,00 zł
Minimalne postąpienie 4.910,00 zł
Dostawa nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 23%.

1. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec nieruchomości :
W dziale III księgi wieczystej nr GL1W/00026108/6, wpisane jest ograniczone prawa rzeczowe:
1) służebność drogowa na rzecz każdoczesnych właścicieli KW 31.201, 31.202, 31.203, bliżej opisana w § 6 umowy z dnia 13.01.1962 r. w aktach Radlin Górny wyk. L. 241,
2) służebność drogi na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości Radlin Górny L. 132 i 121, wpisana dnia 13.12.1911 r. przy wniosku nr 1434/91 W z dnia 06.09.1990 r. Tu przeniesiono celem współobciążenia z KW nr 86058-R dnia 06.09.1990 r.,
3) prawo drogowe na rzecz każdorazowych właścicieli nieruchomości Radlin Górny wyk. L.673 wpisano dnia 13 grudnia 1911 r., przepisano dnia 7 marca 1963 r. przeniesiono do współobciążenia do KW 31196, 31197, 31198, 31199 dnia 7 marca 1963 r.,
4) prawo drogowe na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości Radlin Górny wyk. L.770 wpisano dnia 1 grudnia 1917 r. przepisano dnia 7 marca 1963 r., przeniesiono do współobciążenia do KW 31196, 31197, 31198, 31199 dnia 7 marca 1963 r.,
5) służebność drogowa dla każdoczesnych właścicieli nieruchomości KW 31198, bliżej opisana w § 6 umowy,
6) prawo drogi na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości Radlin Górny L. 533, 534, 633, 770, 132, 121, 673, 976, 134 i 261 oraz KW nr 31195, 31200, 31198 I 31597 R, przeniesiono z połączonych ksiąg wieczystych i wpisano dnia 12 marca 1990 r. z KW 4903 W., przeniesiono tu do współobciążenia prawo drogi i wpisano dnia 30 czerwca 1992 r. przeniesiono celem współobciążenia do KW 58735 W, dnia 29 listopada 2007 roku, przeniesiono do KW 64619 W przy odłączeniu części nieruchomości, celem współobciążenia, wpisano dnia 20 listopada 2009 r.,
7) prawo drogowe przeniesiono tu celem współobciążenia z KW 4903 W i KW Radlin wykaz 901, przeniesiono celem współobciążenia do KW 45531 W, dnia 26 marca 2002 r.
Dział IV wolny jest od wpisów (obciążeń).
Ww. działki wolne są od praw i roszczeń wobec osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej, a także jakichkolwiek zobowiązań.

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śl., zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Wodzisławia Śl., nr XXV/255/16 z dnia 7.12.2016 r., ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 21.12.2016 r., poz. 6993,
- działki nr 535/1, 537/1, położone są w terenach zabudowy mieszkaniowej, przeznaczenie podstawowe to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i budynki mieszkalne wielorodzinne o symbolu planu J3 MNW, J4MNW,
- działki nr 534/1, 536/1 położone są w terenach dróg publicznych klasy dojazdowej o symbolu planu 112 KDD, 113 KDD.
3. Opis nieruchomości:
Działki położone są w Wodzisławiu Śl. przy ul. Stefana Batorego, poza strefą centralną miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz zabudowy usługowej i terenów zielonych. Są kształtu regularnego lekko nachylone w kierunku południowym. Teren działek jest zadrzewiony samosiejkami, zakrzaczony, porośnięty trawą. Przez działkę nr 534/1 przebiega kanalizacja sanitarna i deszczowa. Dojazd do działek od ul. Stefana Batorego poprzez wydzieloną geodezyjnie drogę dojazdową, oznaczoną jako działka nr 538/1, która zostanie wybudowana przez Miasto Wodzisław Śl. jako zadanie inwestycyjne do końca 2018 r. Istnieje możliwość podłączenia do sieci energetycznej, gazowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Granice nieruchomości zostały prawnie ustalone przez firmę geodezyjną, w związku z realizacją zlecenia przez Miasto Wodzisław Śl.

4. Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 15 września 2017 r.

5. Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu 23 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4B, sala 206, piętro I, w następującej kolejności:
1) godz. 11.00 - działki nr 535/1, 534/1,
2) godz. 11.30 - działki nr 537/1, 536/1.

6. Forma, termin i miejsce wniesienia wadiów:
1) Przystępujący do przetargu, winien wnieść wadium w formie pieniężnej przelewem na rachunek Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. nr 19 1240 4357 1111 0010 3970 9094 Bank Pekao S.A. do dnia 13 listopada 2017 r., z zastrzeżeniem, iż za datę wniesienia wadium uważa się dzień uznania rachunku bankowego Miasta Wodzisławia Śl.
2) Dowód wniesienia wadium winien wskazywać numer działek oraz określać kto dokonał wpłaty i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu.
3) W przypadku chęci przystąpienia do przetargu na każdą z nieruchomości, wadium winno być wniesione na oddzielnych przelewach ze wskazaniem numerów działek.
4) W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wniesione przez obojga małżonków.

7. Przed przystąpieniem do przetargów uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania się z lokalizacją i zagospodarowaniem działek w terenie oraz uzgodnieniami branżowymi.

8. Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest dokonanie wpłaty wadiów w wymaganym terminie i wysokości, osobiste stawiennictwo oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu :
1) dowodu wniesienia wadium,
2) dowodu tożsamości,
3) w przypadku osób prawnych, dokumentu o wpisie w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, z dopuszczeniem wygenerowanego ze strony internetowej, uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości, pełnomocnictwa notarialne dla osób reprezentujących podmiot,
4) w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomości, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, dokumentu o wpisie w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej RP, z dopuszczeniem wygenerowanego ze strony internetowej,
5) w przypadku małżonków posiadających ustawową wspólność majątkową, konieczna jest obecność w przetargu obojga małżonków, natomiast w przypadku niemożliwości uczestnictwa jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie przez przystępującego do przetargu małżonka stosownego oświadczenia zawierającego zgodę na nabycie w jego imieniu nieruchomości, z notarialnym poświadczeniem podpisu,
6) w przypadku małżonków posiadających rozdzielność majątkową, okazanie umowy notarialnej o rozdzielności majątkowej oraz przedłożenie jej kserokopii,
7) w przypadku obywateli lub przedsiębiorców nie będących członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości objętej przetargiem,
8) pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z lokalizacją i zagospodarowaniem nieruchomości w terenie, uzgodnieniami branżowymi oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu o przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń (oświadczenie do odbioru w dniu przetargu).
Nie przedłożenie któregokolwiek z dokumentów wymienionych w punktach 1 - 8 skutkować będzie niedopuszczeniem oferenta do uczestnictwa w przetargu.

9. Wpłacone wadia przez uczestników przetargu podlegają:
- zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości dla wygrywającego przetarg, w dniu zapłaty całej ceny sprzedaży nieruchomości,
- zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargów nie wygrają, na podany rachunek, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

10. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości:
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu, tj. najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

11. Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zobowiązany jest przed zawarciem umowy notarialnej:
- do wpłacenia ceny nabycia nieruchomości osiągniętej w przetargu plus należny podatek VAT, pomniejszonej o wpłacone wadium,
- pokrycia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

12. Informacje dotyczące zbywanych nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:
1) w przypadku konieczności usunięcia drzew i krzewów, nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.),
2) Nabywca zobowiązany jest na własny koszt do realizacji niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego,
3) w zależności od charakteru użytkowania nieruchomości Nabywca we własnym zakresie uzyska indywidualne zapewnienia dostawy mediów,
4) w przypadku wystąpienia w obrębie nieruchomości sieci kolidujących z inwestycją, Nabywca dokona ich przełożenia na koszt własny w uzgodnieniu z właścicielami sieci,
5) wznowienie i okazanie granic nieruchomości Nabywca zleca na koszt własny.

13. Prezydent Miasta Wodzisławia Śl. może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu wraz z przyczyną jego odwołania do publicznej wiadomości.

14. Przetargi przeprowadzone zostaną na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

15. Informacje w sprawie przetargów można uzyskać w Wydziale Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4B, pokój 100, tel. 32/4590508.

Lokalizacja na mapie

Dane kontaktowe

 • Nazwa oferenta: Miasto Wodzisław Śląski
 • Imię: Michał
 • Nazwisko: Sobala
 • Adres: Bogumińska 4
 • Kod pocztowy: 44-300
 • Miasto: Wodzisław Śląski
 • Telefon: 32 459 05 62
 • E-mail: m.sobala@wodzislaw-slaski.pl
 • Inne ogłoszenia oferenta - zobacz

Wyślij zapytanie o ofertę

Imię i nazwisko(*):
E-mail(*):
Temat pytania(*):
Treść pytania:
  Wyślij kopię do mnie
Zaloguj się aby móc wysłać pytanie.
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
 • Wszystkie
 • Grunty
 • Lokale użytkowe
 • Praca
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 ) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ZAPRASZA DO ROKOWAŃ NR 15/2017 mających na celu wyłonienia przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki.  Zaproszenie do rokowań kierowane jest do przedsiębiorców, którzy posiadają udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki lub posiadają wiarygodny dowód uprawdopodobnienia możliwości uzyskania takiego tytułu prawnego i zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia. 1. Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie SSSE, sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja Istotnych Warunków Rokowań. 2. Cena  Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań wynosi 10 000,00 zł + należny podatek VAT. 3. Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań można nabyć w siedzibie SSSE S.A. (Suwałki, ul. T. Noniewicza 49), po przedłożeniu dowodu zapłaty na konto: Bank PEKAO S.A. I O. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań i złożenie kompletnej oferty. 5. Oferty należy składać w siedzibie SSSE S.A. w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49, do dnia 03.11.2017 r. do godziny 12.00 . 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie SSSE S.A w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49,  w dniu 06.11.2017 r.   o godzinie 10.00 7. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty ich otwarcie będzie następowało w kolejności złożenia, o każdej pełnej godzinie, począwszy od godziny 10.00. Wszelkich informacji udzielamy w biurze SSSE S.A. pod adresem: 16-400 Suwałki, ul. T. Noniewicza 49, tel./fax:, (87) 565 22 17, 565 24 49; e-mail: g.czauz@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl   

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW