Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Polski publiczne wsparcie dla BPO

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Polski publiczne wsparcie dla BPO
Inwestorów z branży BPO przyciągają do Polski nie tylko wykwalifikowani pracownicy, ale również możliwość zdobycia wsparcia dla swoich inwestycji. Na co mogą liczyć? Inwestorzy z branży nowoczesnych usług biznesowych nie ukrywają, że obok dostępności wysoko wykwalifikowanych pracowników, zachęty inwestycyjne są jednym z kryteriów lokalizacji centrów usług. Jakie możliwości zdobycia wsparcia na nowe projekty mają w Polsce inwestorzy?

Firmy decydujące się na Polskę mają do wyboru cztery źródła pomocy: rządowe granty, unijne dofinansowanie, zwolnienie z podatków przy lokalizacji inwestycji na terenie specjalnych stref ekonomicznych oraz wsparcie ze strony lokalnych władz. W zależności od regionu, w którym ma zostać ulokowana inwestycja, różni się limit dopuszczalnej pomocy publicznej. Najniższy, 30-procentowy, występuje na Mazowszu. Z kolei w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim, podkarpackim, świętokrzyskim, małopolskim, opolskim i łódzkim pomoc publiczna może wynieść nawet 50 proc. wartości inwestycji.

Po zawirowaniach związanych z pomocą publiczną, w 2011 roku wprowadzono „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla polskiej gospodarki”. O przyznaniu grantu rządowego decyduje głównie ilość miejsc pracy, które mają powstać w wyniku danej inwestycji. Dla centrów BPO, centrów usług wspólnych i ITO (ang. IT Outsourcing) niezbędna jest deklaracja o utworzeniu przynajmniej 250 miejsc pracy i zainwestowaniu minimum 2 mln złotych. Z kolei w przypadku centrów badawczo-rozwojowych (B+R) inwestor musi ponieść koszt w wysokości 3 mln złotych i stworzyć miejsca pracy dla przynajmniej 35 osób z wyższym wykształceniem.

Innym sposobem dofinansowania inwestycji jest ubieganie się o fundusze unijne, które można uzyskać przy projektach BPO tworzących co najmniej 100 miejsc pracy, zaś w przypadku projektów B+R – 10 miejsc pracy. - Cały 2011 rok inwestorzy czekali na ogłoszenie grantów z projektów 4.5, jednak informację o naborze ogłoszono dopiero na początku grudnia, przez co część inwestorów zrezygnowała z dofinansowania – mówi Rafał Szajewski, kierownik sekcji usług, departamentu inwestycji Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

W tym roku inwestorzy z branży usług biznesowych również nie mogą liczyć na dotacje ze strony Unii Europejskiej. Ogłoszony w zeszłym roku konkurs na projekty w ramach działania 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych” był prawdopodobnie ostatnim w obecnej perspektywie finansowania i inwestorzy muszą poczekać na nowe dofinansowanie aż do 2014 roku. - W przyszłej perspektywie finansowania zostaną uruchomione kolejne fundusze, ale nacisk zostanie położony przede wszystkim na centra B+R – dodaje Szajewski.

W tym roku poprawiła się natomiast sytuacja tych inwestorów, którzy chcą łączyć wsparcie finansowe z różnych źródeł. Marcowa uchwała Rady Ministrów zmieniła zasady łączenia pomocy publicznej. Ustalono próg, do którego można łączyć granty rządowe z innymi formami dofinansowania, który wynosi 3 mln złotych lub 10 proc. wartości wsparcia z programu Ministerstwa Gospodarki. Ponadto projekty z sektora nowoczesnych usług biznesowych, aby otrzymać pozwolenie na łączenie form wsparcia, muszą generować co najmniej 500 miejsc pracy.

Ogłoszone na wiosnę 2012 roku przedłużenie funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych do 2026 roku jest kolejnym sygnałem dla inwestorów, że warto pomyśleć o tej formie pomocy publicznej. Inwestycje na terenie objętych SSE pozwalają na zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych. Więksi inwestorzy mogą również wybrać określony teren i wystąpić o włączenie go do SSE, pod warunkiem jednak, że ulokują kapitał w centrum usług badawczo-rozwojowych, które pozwoli utworzyć co najmniej 50 nowych miejsc pracy lub będzie warte min. 10 mln zł albo w przypadku usług informatycznych i finansowych powstanie min. 150 miejsc pracy lub inwestor poniesie nakłady inwestycyjne w wysokości przynajmniej 20 mln złotych.

- Ten sposób wsparcia budzi niewielkie zainteresowanie wśród inwestorów z branży nowoczesnych usług biznesowych. Jedynie 10 proc. projektów z tego sektora lokowanych jest na terenie SSE – zauważa jednak Rafał Szajewski.

Przez cały rok dostępne są również zachęty lokalne. Najczęściej jest to zwolnienie z podatku od nieruchomości, ale lokalne samorządy oferują też wsparcie finansowe szkoleń i wsparcie z urzędów w pracy w poszukiwaniu odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Chociaż w teorii inwestorzy mogą wybierać w szerokiej gamie pomocy publicznej, w rzeczywistości każde dofinansowanie obarczone jest licznymi trudnościami. Pomimo to Polska znajduje się już w pierwszej 5 najchętniej wybieranych lokalizacji pod centra usług biznesowych.

- Mekką outsourcingu są Indie, z którymi od lat konkurujemy, jednak w przypadku centrów usługowych wymagających skomplikowanych procesów, inwestorzy w pierwszej kolejności stawiają na Polskę. Sektor usług jest najpopularniejszym wśród projektów prowadzonych przez PAIiIZ. Na liście 149 inwestorów obsługiwanych obecnie przez Agencję, 30 działa w obszarze BPO. Mogą one utworzyć ponad 7,7 tysiąca miejsc pracy – mówi prezes PAIiIZ-u Sławomir Majman.
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka   Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ulicy Przyjacielskiej, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 0002,02, oznaczone numerami:   13/2 o powierzchni 0,9604 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI, N,  dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00025298/8, 14 o powierzchni 0,2412 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 15/5 o powierzchni 1,8743 ha sklasyfikowana jako LzVI i N, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00070527/3, 16/4 o powierzchni 1,0249 ha, sklasyfikowana jako  RV i W, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074464/1, 18/9 o powierzchni 2,8989 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI i LzVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00064326/9, 20/2 o powierzchni 0,5315 ha, sklasyfikowana jako RVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074384/6. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 7,5312 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. Nr XXXV/318/17. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U) oraz w terenie składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu P/U/KS). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 19.200.000 zł. Wadium wynosi 960.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione działki są niezabudowane, nieogrodzone, o płaskiej nawierzchni, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, częściowo porośnięte niską roślinnością. Linia energetyczna, gazociąg i wodociąg w ulicy Przyjacielskiej, w odległości około 70 m od granicy terenu. W dziale III księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6, prowadzonej dla działki ewidencyjnej nr 20/2 z obrębu 0002,02 ujawnione są służebności gruntowe ustanowione nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 20 w obrębie 02 oraz prawie przeprowadzenia wszelkich mediów do działek nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 02. Służebności te wygasły na skutek zrzeczenia się przez właścicieli nieruchomości władnących, co zostało udokumentowane w stosownych oświadczeniach, pozwalających na wykreślenie opisanych ograniczonych praw rzeczowych z księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6. Do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zmiany w tej księdze nie zostały jeszcze ujawnione. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, sala konferencyjna, parter. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie  zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój  nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW