Radzi Mariusz Maik, partner w firmie F5 Konsulting:

Przed podjęciem decyzji o prywatyzacji majątku komunalnego samorządy powinny zwrócić uwagę szczególnie na dwie kwestie.

Po pierwsze, w jakiej kondycji finansowej znajduje się przedsiębiorstwo, czy wymaga ono restrukturyzacji (poprzez np. podniesienie kompetencji kadry pracowniczej, pozyskanie nowych rynków, dywersyfikacji działalności, outsourcingu niektórych zadań itp.), czy potrafi sprostać wymaganiom konkurencji i rosnącym oczekiwaniom swoich klientów. Istotne jest również, czy konieczna jest modernizacja majątku spółki, tj. czy niezbędne są nakłady inwestycyjne, np. dostosowujące infrastrukturę wytwórczą i dystrybucyjną do wymogów ochrony środowiska.
Po drugie, czy potrzeba w gminie funduszy na inne zadania inwestycyjne, na realizację których brakuje już środków. Pieniądze z prywatyzacji mogą znacząco wspomóc samorządowe budżety, w sytuacji gdy gmina nie może – zgodnie z prawem – zwiększyć już swojego zadłużenia lub nie ma szans na pozyskanie finansowania ze środków unijnych.
Gdy decyzja o przekształceniach własnościowych mienia komunalnego zostanie już podjęta, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na zabezpieczenie realizacji zadań własnych gminy, do wypełniania których samorządy są zobligowane z mocy ustawy. Dlatego tak ważny w procesie prywatyzacyjnym jest wybór odpowiedniego inwestora, który będzie efektywnie zarządzał spółką, a nie dbał jedynie o wynik ekonomiczny.
Warto przy sprzedaży udziałów w przedsiębiorstwie komunalnym skorzystać z usług doświadczonego doradcy, który, poprzez właściwe przygotowanie procedury sprzedaży oraz sformułowanie umowy sprzedaży akcji/udziałów, odpowiednio zabezpieczy interesy gminy i jej mieszkańców. Należy również pamiętać o tym, że prywatyzacja ma wymiar społeczny, dlatego nie powinna prowadzić do nadmiernego wzrostu cen za usługi komunalne.