Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę - Podatek rolny

  • 31 sierpnia 2021
  • TerenyInwestycyjne.info

Barbara Mikłaszewicz, radca prawny, Kancelaria Prawna Budnik, Posnow i Partnerzy

Czy podatek rolny i fotowoltaika wykluczają się wzajemnie? Jakiemu opodatkowaniu podlegają grunty rolne pod farmami fotowoltaicznymi (agrowoltaicznym) i kto jest odpowiedzialny za jego zapłatę? 

Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę jest coraz bardziej powszechnym sposobem wykorzystania terenów rolnych. Badania wskazuję, że tereny rolne są korzystniejsze dla eksploatacji paneli fotowoltaicznych niż lokacja na terenach uprzemysłowionych. Wynika to z ich lokalizacji na obszarach pozbawionych smogu i zanieczyszczeń powietrza ograniczających pobór energii słonecznej przez panele. Ponadto, lokalizacja paneli pv nie uniemożliwia równoczesnej uprawy rolnej i pozwala na tzw. podwójne wykorzystanie gruntu. 

Podatek rolny – zasady

Zgodnie z art. 1  u.p.r. „Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.”

Opodatkowanie podatkiem rolnym uzależniamy od spełnienia dwóch przesłanek. Pierwsza z nich ma charakter pozytywny i wskazuje na sklasyfikowanie gruntu w ewidencji gruntów i budynków. Druga przesłanka ma charakter negatywny. Wyłącza ona z opodatkowania podatkiem rolnym te grunty, które - pomimo ich sklasyfikowania w sposób określony w ustawie - zajęto na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Przesłanka negatywna będzie spełniona jedynie wówczas, gdy grunty będą faktycznie wykorzystywane na prowadzenie działalności gospodarczej [1].

Podatek od nieruchomości a fotowoltaika – zasady

WSA w Poznaniu wskazał, iż gruntów, budynków i budowli związanych z działalnością rolniczą nie można jednocześnie uznawać za związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W takim zakresie, w jakim służą wyłącznie działalności rolniczej, nie może być tu zatem mowy o „związku z prowadzeniem działalności gospodarczej” niezależnie od tego, że znajdują się w posiadaniu podmiotu, który posiada status przedsiębiorcy [2].

Ustawa o podatku rolnym ani ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie zawiera definicji zwrotu „zajęcia” gruntu (pod działalność gospodarczą). W konsekwencji tylko rzeczywiste wykorzystanie fragmentu gruntu rolnego na cele gospodarcze uzasadnia opodatkowanie tego fragmentu gruntu podatkiem od nieruchomości. Organy podatkowe powinny określać podatek rolny z wyłączeniem gruntu wyłącznie faktycznie zajętego na przedsięwzięcie, jakim jest fotowoltaika.

Agrowoltaika

Osiągnięcia technologiczne umożliwiają zagospodarowanie terenu tak, aby łączył w sobie elementy produkcyjne (produkcji prądu) oraz gospodarkę rolną. Współistnienie wartości elementu gospodarczego i środowiskowego ma miejsce chociażby w przypadku inwestycji na terenach objętych formami ochrony przyrody.

Ustawa u.o.p.l. przewiduje możliwość objęcia gruntu częściowo podatkiem rolnym, a częściowo innym obciążeniem publicznoprawnym.

Aby ustalić, iż grunt podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, należy uprzednio stwierdzić, że nie jest on objęty przepisami o podatku rolnym i leśnym [3].

Posiadanie nieruchomości przez przedsiębiorcę nie powoduje przyjęcia domniemania, że grunt jest „zajęty” na prowadzenie działalności gospodarczej. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają tylko te grunty rolne należące do przedsiębiorcy, które wyłączono, poprzez konkretne czynności faktyczne, z produkcji rolnej.

Przesądzające dla oceny, czy grunt rolny został wyłączony z rolniczego eksploatowania, będą okoliczności faktyczne takie jak cel i okoliczności nabycia gruntów, historia ich użytkowania, profil prowadzonej działalności, plany wykorzystywania w przyszłości [4].

W przypadku wszczęcia postępowania podatkowego okoliczności te wymagają wykazania w postępowaniu dowodowym.

Płatnikiem podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości jest zawsze właściciel nieruchomości. W przypadku dzierżawy gruntów rolnych pod fotowoltaikę zewnętrznemu inwestorowi, ryzyko zmiany podstawy opodatkowania gruntu ponosi wydzierżawiający (właściciel nieruchomości). Właściciele ziemscy powinni zatem zadbać, aby w umowach dzierżawy z inwestorem zabezpieczyć się odpowiednio na okoliczność wszczęcia postępowania podatkowego w przedmiocie określenia wymiaru podatku rolnego lub podatku od nieruchomości w związku z posadowieniem farmy fotowoltaicznej na ich gruncie. 

Podsumowując, podatek rolny i fotowoltaika nie muszą się wzajemnie wykluczać. Wyjątek ustanowiony w art. 2 ust. 2 u.p.o.l. należy wykładać w ten sposób, że jeżeli w posiadaniu przedsiębiorcy są użytki rolne lub lasy, to, co do zasady, podlegają one opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, chyba że nie są one zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.

[1] WSA w Krakowie 10.07.2017 r., I SA/Kr 1435/16
[2] WSA w Poznaniu 25.02.2016 r., I SA/Po 2143/15
[3] NSA: 30.04.1992 r., SA/Lu 85/92
[4] WSA we Wrocławiu 13.12.2006 r.,. I SA/Wr 1368/06

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów